LEEJ NTSHIAB MAB LIAB NKOS LES TIS (St. Mary Goretti)

Mab Liab Nkos Les Tis yug xyoo 1890, hauv ib tse neeg tsis nplua nuj pes tsawg. Tab sis lawv tsev neeg ntseeg Ntuj zoo heev.

Niaj hnub nws txiv ua hauj lwm hnyav thiab nrhiav nyiaj los yug lawv 6 leej me nyuam. Nkos Les Tis yog tus ntxhais hlob, ces nws yuav tsum pab nws niam tu thiab saib xyuas cov yau.

Thaum nws muaj 10 xyoo, nws txiv tau tag sim neej, vim khwv thiab ua hauj lwm hnyav. Nws niam niaj hnub mus ua liaj, ces nws thiaj sawv nws niam chaw tu cov yau. Tab txawm Nkos Les Tis khwv khwv tu cov yau, tsis kav nws nquag teev Ntuj tsis tseg.

Muaj ib hnub, yog thaum Nkos Les Tis tab tom zov nws tus kwv yau nyob ib leeg, mas muaj ib tug tub hluas hu ua As Les Xas Nros hnub nyoog 19 xyoos, nws yog ib tug neeg liaj neeg teb. Tus tub hluas ntawd nyiag nkag los hauv tsev, nws npaj los mos Nkos Les Tis deev, tab sis Nkos Les Tis tsis kam.

Tus tub hluas ntawd xuas ib tug kav hlau ntse ntse los twb Nkos Les Tis hauv siab thiab hais tias : “Yog koj tsis kam kuv deev, mas kuv yuav tua koj pov tseg.”

Nkos Les Tis quaj thov nws tias : “Koj txhob ua li ntawd, yog koj ua li ntawd rau kuv, mas koj muaj txhaum thiab koj yuav tau mus nyob txim hauv dab teb.”

Tus tub hluas ntawd tsis mloog, nws muab Nkos Les Tis mos deev tam sid, ces Nkos Les Tis nti ciaj nti tuag kom dim. Nkos Les Tis thiaj raug tus hluas ntawd xuas kav hlau nkaug 14 lub qhov txhab. Nkos Les Tis sab heev, ces lawv coj nws mus rau tsev kho mob.

Nkos Les Tis tiv nws qhov mob ntawm cov qhov txhab tau 2 hnub. Ua ntej Nkos Les Tis yuav tuag, mas nws hais rau tus Leej Choj daws txhaum tias : “Kuv zam txim rau nws, vim kuv ntseeg thiab nyiam Huab Tais Yes Xus. Kuv xav kom tus neeg ua phem rau kuv ntawd, nws tau nrog kuv nyob ua ke pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”

Hais li ntawd tas, Nkos Les Tis hnia tus Ntoo Cuam thiab nws tuav rawv daim phiaj Niam Mab Liab, ces nws txoj sia tu. Yog xyoo 1902, nws muaj 12 xyoos xwb.

Add new comment

3 + 0 =