Leej Ntshiab Fis Lis Nes Lis

Phis Lis Nes Lis yug hauv lub nroog Fos Lees, Is Tas Lias teb xyoo 1515. Ib zeej tsoom nyiam hu nws ua ‘Txiv Plig Pis Pos tus siab zoo’, vim nws ua ntsej muag luag ntxhwb ntxhi thiab nyiam lwm tus.

Muaj ib hnub, Fis Lis Nes Lis hnov Huab Tais Tswv Ntuj hu kom nws mus tshaj Ntuj Lus rau Los Mas. Fis Lis Nes Lis thiaj mus rau Los Mas, nws mus nyob hauv Kas Les Tos Kas Xias lub tsev thiab ua xib hwb qhia txuj rau Kas Les Tos Xias ob tus me nyuam.

Fis Lis Nes Lis nquag nrhiav kev txawj ntse heev, nws muas tej ntaub ntawv los kawm tas mas nws coj cov ntawv ntawd mus muag nrhiav nyiaj los pab cov neeg txom nyem.

Fis Lis Nes Lis nyiam sau siab thov Ntuj nrog ib co Leej Choj, nws nquag pab cov neeg taug kev deb thiab cov neeg mob tsis muaj neeg saib xyuas. Fis Lis Nes Lis ua npau suav pom ib lub hluav taws ya los ploj rau hauv nws nruab siab, ces Fis Lis Nes Lis thiaj sau ib co tub hluas los coj lub neej ua Txiv Twj Cuab, lawv muaj lub npe tias ‘Koom Haum Txiv Twj Cuab Peb Leeg Huab Tais Txheej Siab’.

Xyoo 1575, Fis Lis Nes Lis tsa lub Koom Haum Cog Lus ‘Os Las Tos Lis Os’, lawv ua lub neej mloog Tswv Ntuj Lus, nquag seev suab teev Ntuj thiab ua txoj hauj lwm khuv leej luag lwm tus. 

Xyoo 1595, Fis Lis Nes Lis muaj 80 xyoo, nws tas sim neej.