Niam Mab Liab yees tawm nyob lub nrrog Luj

Nyob hauv xyoo 1858 niam Mab Liab tau yees tawm rau ib tug me nyuam ntxhais hu ua Npes Nas Des xeem Xus Npis Lus As (Bernadette Soubirous) pom txog 18 zaus, yog thaum tim 11 lub 2 hlis mus txog tim 16 lub 7 hli. Lub caij ntawd Npes Nas Des muaj 14 xyoos