Zaj nyeem hnub tim 29 lub 1 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 29 LUB 1 HLIS 2024 
HNUB OB LUB LIS PIAM 4 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 5: 1-20)
Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo nej hnov hauv hnub no yog piav txog thaum Huab Tais Yes Xus lawv hla mus rau sab Nkes Las Xes teb, ces Huab Tais Yes Xus ntiab tus dab npoj tawm hauv tub neeg raug dab. 
Nkes Las Xes los yog Kas Das Las nyob ntawm dej ntuj Nkas Lis Lais sab hnub tuaj, ziag no yog teb chaws Yos Las Das. Cov neeg nyob txawm hauv Nkes Las Xes yog cov pej kum neeg teev cov Hes Las tus das ‘Ntxaws’ los cov Los Mas hu ua ‘Jupiter’. Lawv yug npua los tua txi rau lawv tus dab ‘Ntxaws’thiab tus poj dab ‘As Tes Mis’.
Lub Moo Zoo piav tias tus neeg raug dab npoj thov Huab Tais Yes Xus kom txhob tsim txom lawv, nws thov kom Huab Tais Yes Xus xa lawv mus nkag rau hauv cov npua.
Cov kwv tij Hmoob, yog peb saib hauv phau Ntawv Ntshiab xeem lus Las Tis Nas, mas peb yuav pom tias thaum hais txog tus neeg raug dab tsis huv mas luag siv lo lus tias ‘Spiritu immundo’ txhais tias ‘tus plig tsis huv’. Muab hais kom Hmoob to taub mas tej zaus yuav piv tau rau ‘vij sub vij sw’. Yog li mas tus neeg raug dab no thiaj yog nws muaj tus plig tsis huv nrog nws nyob, los yog muaj vij sub vij sw looj nws tas mus li, ua rau nws lub siab lub tswv yim tsis huv. Thaum tus neeg raug vij sub vij sw looj no pom Huab Tais Yes Xus tus muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob npuv npo, tus muaj lub siab ntshiab; mas tus sw hauv tus neeg no thiaj tiv tsis taus. 
Kwv tij Hmoob sawv daws, cov neeg phem yeej tsis nyiam tus neeg zoo, cov vij sub vij sw yeej tsis nyiam tus plig ntshiab. Cov neeg phem yeej tiv tsis taus tus neeg zoo, vij sub vij sw kuj tiv tsis yeej Leej Ntuj Plig Ntshiab. Huab Tais Yes Xus yog tus siab ntshiab, yog tus muaj Leej Ntuj Plig nrog nraim; yog li dab phem thiaj ntshai Huab Tais Yes Xus. Li ntawd, peb cov neeg ntseeg txog Yes Xus, mas peb yuav tso siab rau Huab Tais Yes Xus ua tus cawm peb, peb qhib siab rau Huab Tais Yes Xus tuaj nyob hauv peb nruab siab, cia Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj tsom kev kaj rau peb lub neej; ua li mas peb thiaj yuav txawj ntsia pom tias qhov twg yog zoo, qhov twg yog phem, ces tus plig tsis huv los yog tus sw looj koov peb tsis tseg ntawd thiaj yuav tawm hauv peb mus; peb thiaj yuav hloov tau ua tus neeg tshiab xws li tus raug dab tsis huv hauv lub Moo Zoo hnub no.
Nyob zoo sawv daws.