Zaj nyeem hnub tim 20 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 20 LUB 9 HLI, HNUB NCO TXOG COV TIM KHAWV KOS LIM
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 9: 23-26)


Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no Huab Tais Yes Xus ntuas peb tias peb yuav ua zoo li cas thiaj raws tau Huab Tais Yes Xus qab, taug tau Huab Tais Yes Xus txoj kev coj mus cuag Leej Txiv Tswv Ntuj.
Huab Tais Yes Xus hais tias “Leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsis txhob nco txog nws.” 
Kwv tij, yog peb tsuas nco txog peb xwb, mas peb yuav muaj sij hawm qhov twhg mus nco txog luag tej; yog peb niaj hnub ntsia peb xwb, peb puas yuav ntsia pom cov nyob ib puag ncig peb. Peb yeej yuav nco tsis txog thiab ntsia tsis pom lawv, ces peb yuav nrhiav tsis tau ib lub cib fim zoo mus hlub lawv, khuv leej lawv, pab lawv.
Yog vim Huab Tais Tswv Ntuj nco txog peb, Huab Tais Tswv Ntuj thiaj pub nws Leej Tub Twm Zeej rau peb, kom peb sawv daws tau rov mus cuag tau Huab Tais Tswv Ntuj.
Huab Tais Yes Xus hais ntxiv tias “Leej twg xav los raws kuv, nws yuav niaj hnub kwv nws tus ntoo cuam.”
Peb tus ntoo cuam yog peb txoj kev iab kev khwv, yog tej xwm phem tuaj raug tuaj nphav peb. Tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug ntuas cov ntseeg nyob Los Mas tias “Leej twg yuav cais tau kom peb ncaim ntawm Leej Pleev uas nyiam peb, puas yog kev raug xwv txheej, puas yog kev txhawj xeeb, puas yog kev tshaib kev nqhis, puas yog kev pluag, puas yog kev poob tsag, puas yog kev raug luag hiam, puas yog txoj kev taug?”
Kwv tij Hmoob, tej no yog peb tus ntoo cuam peb yuav tau ris. Txawm tias tus ntoo cuam no yuav hnyav, vau los nias peb rau hauv av, los peb yuav tsis feeb pov tseg, peb paub ntsoov tias peb muaj Huab Tais Yes Xus ua tus nyiam peb, nws ua peb luag, nws ntxiv zog rau peb, thiab pab peb ris peb tus ntoo cuam.
Cov kwv tij, muaj ib lo lus Huab Tais Yes Xus hais rau peb coj mus xav, yog lo tias “Yog ib tug neeg txeeb tau lub ntiaj teb tas huv si los ua nws tug, tab sis nws ua nws ploj, los ua nws tus kheej puas tsuaj, mas nws tau dab tsi zoo?”
Cov kwv tij, yog peb ua ib daim teb tau qoob loo ntsu, tab sis txog thaum sau qoob, tsis muaj ib tug neeg pab nrog peb sau, cov qoob lwj tas, mas peb yuav tau dab tsi.
Nyob zoo sawv daws.