Zaj nyeem hnub tim 18 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 9 HLI, HNUB OB LUB LIS PIAM 24 CAIJ NYOB
NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 7: 1-10)
Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub no hais tias thaum tus xab txheeb
pom nws tus tub txib mob hnyav yuav tuag, mas nws ntxhov siab kawg, nws thiaj
hais ob peb tug laus neeg kom mus thov Huab Tais Yes Xus tuaj cawm nws tus
xab txheeb. Huab Tais Yes Xus thiaj nrog lawv tuaj tom tus xab txheeb lub tsev,
tab sis qhov tus xab txheeb ua mas yog zoo li no.
Tus xab txheeb xa ib pab neeg tuaj cheem tsis cia Huab Tais Yes Xus mus hauv
nws tsev kom tau kho tus tub txib, nws muab lus rau lawv tuaj hais rau Huab Tais
Yes Xus tias “Huab Tais, txhob ua nyuaj koj, vim kuv tsis tsim nyog koj chaws los
hauv kuv tsev, thiab kuv saib kuv tsis tsim nyog tuaj cuag koj. Tab sis koj hais ib
lo lus kom kuv tus tub txib zoo hlo xwb.”
Kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais tias tus xab txheeb no nws lub siab ntseeg loj
kawg.
Ua cas Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias tus xab txheeb muaj lub siab ntseeg loj?
Vim tias tus xab txheeb no nws muaj hwj chim hais rau tus twg los lawv yuav
tsum ua xas li nws cov lus hais, nws hais rau ib tug tias ‘mus’ mas tus ntawd yuav
tau mus, nws hais rau lwm tus tias ‘los’ mas tus ntawd kuj yuav tsum los, nws hais
rau luag tias ‘ua yam no’ mas luag tsum tau ua li nws hais. Yog li mas nws thiaj
paub tias yog ib tug neeg muaj hwj chim loj tshaj sawv daws, hais ib lo lus xwb
mas tas sawv daws yuav tsum ua raws; hais ib lo lus xwb mas txhua yam yuav tau
tsheej xeeb raws li lo lus.
Thiab nws kuj hnov luag tej cav txog Huab Tais Yes Xus yog tus muaj hwj huam
kho tau cov neeg mob, ntiab tau cov dab tsis huv, mas nws ntseeg tias Huab Tais
Yes Xus muaj ib lub hwj chim loj tiag. Huab Tais Yes Xus tseem muaj hwj chim loj
dua nws, loj dua tus vaj Xes Ntxas thiab. Huab Tais Yes Xus tsum yog tus tuaj
ntawm Tswv Ntuj tuaj xwb xwb. Nws ntseeg li ntawd, mas nws thiaj tso siab tias
tsuav yog Huab Tais Yes Xus hais ib lo xwb, mas nws tus tub txib yeej yuav zoo.
Kwv tij, tus xab txheeb no nws paub tias nws yog ib tug pej kum neeg, tsis tsim
nyog cia Tswv Ntuj ib tug neeg chaws los hauv nws lub tsev, los cuag nws kom
Tswv Ntuj tus neeg tsuas ib qhov tsis huv hauv nws, mas nws thiaj cheem tsis cia
Huab Tais Yes Xus mus kom txog hauv nws lub tsev.

Kwv tij Hmoob, lub Koom Txoos tseev kom peb hais tus xab txheeb no cov lus ua
ntej peb yuav txais lub Cim Yug hauv lub Txoos. Peb hais tias “Huab Tais, kuv tsis
tsim nyog txais koj tuaj hauv kuv vaj tsev, thov koj hais ib lo mas kuv lub siab
yuav zoo hlo.”
Thaum peb hais cov lus no, mas peb yuav ua zoo li tus xab txheeb no; peb yuav
tau ntseeg txog Huab Tais Yes Xus lo lus xws li nws, peb yuav lees tias peb yog ib
tug neeg muaj txhaum tsis tsim nyog txais Huab Tais Yes Xus tuaj nyob hauv
peb, peb yuav txo peb lub hwj chim ua ib tug neeg me tsis muab hlob xws li tus
xab txheeb no, thiab peb yuav xyuam muaj ib lub siab nyiam luag tej xws li tus
xab txheeb nyiam nws tus tub txib.
Nyob zoo sawv daws.