Zaj nyeem hnub tim 17 lub 1 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 17 LUB 1 HLIS 2024 
HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS THOS NYUS NYOB HAIS NKWS TOS TEB
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 3: 1-6)
Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no nej yuav hnov Huab Tais Yes Xus lo lus hais rau tsoom sid tias “Hnub Xas Npas Tos puas kheev cia ua qhov zoo los cia ua qhov phem, cawm ib txog sia los txo ib txog sia?”
Tos Huab Tais Yes Xus hais cov lus nug sawv daws zoo li no, vim tias nyob hauv lub tsev txoos, sawv daws pom tus neeg qhuav tes tuaj nrog sawv daws sib txoos mloog cov thoob xwm nthuav Ntawv Ntshiab; tab sis tsis muaj tus twg yuav cev tes pab tus qhuav tes li. Lawv tseem nyas saib Huab Tais Yes Xus puas yuav pab tus qhuav tes thiab, vim ua ntej no lawv tau hnov hais txog Huab Tais Yes Xus ntiab tus dab tsis huv tawm hauv ib tug neeg nyob hauv Hnub Xas Npas Tos. Lawv xav pom ntawm lawv qhov muag, mas lawv thiaj zoo mus kom Yes Xus rau lub rooj txwj laus.
Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus ua dab tsi, mas nws tsis ntshai cov neeg xav phem rau nws, nws tsuas saib kev nyiam yog yam loj thiab ua ntej.
Nyob hauv peb sawv daws ne! peb puas yuav kam ua tim khawv txog Tswv Ntuj kev nyiam nyob ntawm sawv daws xub ntiag? Peb puas muaj cuab kav ntuas cov neeg tsis ib siab ua qhov zoo?
Nyob hauv lub ntuj nyem no, peb yuav pom tias muaj kev dag kev ntxias ntau yam, ib tug tsuas nrhiav kev txav deb ntawm ib tug, kuv saib koj tej teeb meem tsis yog kuv li, koj los kuj saib kuv txoj kev txom nyem tsis yog koj li; ua rau sawv daws tsis txawj sib pab. Peb sawv daws tab tom hnav ib lub siab txhav.
Yog li mas cov kwv tij, peb yuav khaws Huab Tais Yes Xus lo lus hauv hnub no coj mus ntuas peb siab, peb yuav thov Leej Ntuj Plig lub zog tuaj hlawv peb lub siab kom rov muag tuaj, kom peb rov kub lug rau txoj kev sis nyiam sis hlub.
Kwv tij Hmoob, thaum peb pom cov neeg nyob puag ncig raug xwv txheej, mas peb yuav hnov Huab Tais Yes Xus cov lus nug peb tias koj puas yuav pab nws, los koj tsis pab; ib yam li hnub no Huab Tais Yes Xus hais rau tsoom sid tias “Hnub Xas Npas Tos puas kheev cia ua qhov zoo los cia ua qhov phem, cawm ib txog sia los txo ib txog sia?”
Nyob zoo sawv daws.