Zaj nyeem hnub tim 16 lub 1 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 16 LUB 1 HLIS 2024 
HNUB PEB LUB LIS PIAM 2 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 2: 23-28)
Cov Hmoob sawv daws, Das Vis yog cov Yus Das tus vaj. Tus yaj saub Xas Muas ua tus pleev roj ntshiab tsa Das Vis ua vaj. Cov Yus Das hais tias tus yaj saub pleev tus twg ua vaj mas yog Huab Tais Tswv Ntuj pub lub hwj chim rau tus ntawd, nws yuav ua sawv daws tus huab tais. Yog vim li no mas thaum Das Vis coj nws cov kwv kuag mus txog hauv Tswv Ntuj lub tsev, lawv tshaib plab; Das Vis thiaj muab cov ncuav mov txi Ntuj los faib rau nws cov kwv luag noj tau, tsis txhaum cov Yus Das txoj cai.
Ntawv Moo Zoo hais tias Huab Tais Yes Xus cov thwj tim de tej hnab nplej los ntxais noj vim lawv tshaib plab, hnub ntawd yog hnub cov Yus Das caiv tsis pub ua hauj lwm.
Cov Fas Lis Xais pom tias Huab Tais Yes Xus cov thwj tim de nplej li ntawd, mas yog lawv tau siv lub zog los ua hauj lwm lawm, lawv hla Hnub Xas Npas Tos, los yog hnub caiv; mas cov Fas Lis Xais thiaj liam rau Huab Tais Yes Xus.
Huab Tais Yes Xus hais rau lawv tias “Ntuj tsim Hnub Xas Npas Tos rau neej, tsis yog tsim neeg rau Hnub Xas Npas Tos.” Thiab hais ntxiv tias “Neeg Leej Tub yog tus tswv kav Hnub Xas Npas Tos.”
Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus 2 lo lus no lub ntsiab yog li cas?
Huab Tais Yes Xus xav qhia rau cov Fas Lis Xais tias txij ntuj tsim teb raug los, Tswv Ntuj pom tias ib lub lis piam twg, neeg siv siv zog ua hauj lwm tsis tau so li; Tswv Ntuj thiaj xav muab ib hnub tshwj cia rau neeg tau so txhob ua hauj lwm, kom neeg tau muab lub caij ntawd los cav txog Tswv Ntuj, mas neej thiaj yuav tau so los siav tiag. 
Huab Tais Yes Xus yog Neeg Leej Tub, nws tseem yog Tswv Ntuj Leej Tub thiab; yog li mas Huab Tais Yes Xus yog tseem neeg thiab tseem Tswv Ntuj, mas nws thiaj yog tus tswv kav tas lub sim ceeb, kav tas lub caij nyoog. Yam twg Huab Tais Yes Xus hais tias zoo, mas Huab Tais Leej Txiv kuj yuav hais tias zoo. Yog li mas thaum Huab Tais Yes Xus pom cov thwj tim de tej tes nplej li ntawd, nws thiaj tsis cheem lawv. Ntxiv mus mas peb yuav pom tias Huab Tais Yes Xus tsis yog tsis cheem xwb, nws tseem yuav ua hauj lwm cawm neeg nyob hauv cov Yus Das hnub caiv thiab.
Nyob zoo sawv daws.