Nkag mus rau lub neej hauv Tswv Ntuj (Enter the inner life)


Nkag mus rau lub neej hauv Tswv Ntuj (Enter the Inner Life of God).

Mas Tais ntawv Moo Zoo zaj 11 zoo kawg nkaus, thiab yog ib lo lus uas Txiv Plig Lagrange qhuas tias yog Mas Tais ib lub hlaws npliag deg muaj nqis tshaj plaws. 
Txiv Plig Lagrange yog ib tug kws ntawv Ntshiab Kav Tos Liv nyob hauv tiam tag los. Cov lus uas Yes Xus siv nyob hauv no yog Zam Ntawv Moo Zoo ntau dua Mas Tais, ces zoo nkaus li cov lus Yes Xus hais nyob hauv Zam ntawv Moo Zoo muaj dab tsi tshwj xeeb dua ? Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias : Leej Txiv, tus Tswv Ntuj ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb, kuv cav lus zoo txog koj. Txawm nws zais tej no ntawm cov neeg txawj ntse thiab cov neeg paub, tsis kav koj tau qhia rau koj cov me nyuam.
Yog, Leej Txiv, koj yog zoo li ntawd.
Tsis muaj leej twg paub txog Leej Tub tsuas yog Leej Txiv xwb, thiab tsis muaj leej twg paub Leej Txiv, tsuas yog Leej Tub thiaj paub thiab xwb. Thiab yog tus uas Leej Tub xav qhia kom nws paub. 
Vim li cas thiaj yog Mas Tais lub hlaws npliag deg uas muaj nqis tshaj ? Vim peb raug caw tuaj ntawm no kom tau nkag mus koom lub neej nrog Tswv Ntuj. Li ntawd, nov tsis yog kev txawj ntse los yog tus neeg thoob tsib muab los hais khav txog Tswv Ntuj. 
Vim kev muab Tswv Ntuj los khav tab tom raug tsim nrog Leej Txiv thiab Leej Tub. Yog Leej Tub uas caw kom peb nkag mus mloog tam sim no. Tswv Ntuj lub zog, kev sib raug zoo nrog Leej Txiv. Peb tsis tau hais txog Tswv Ntuj uas coj nruj, los yog coj nruj xwb. Peb raug caw mus koom nrog Tswv Ntuj, kev sib raug zoo ntawm Leej Txiv thiab Leej Tub. Vim li ntawd peb thiaj nyob ntawm qhov chaw Ntshiab ntau dua.
Kuv thov cav txog Leej Txiv, tus Tswv Ntuj nyob saum Ntuj thiab nyob ntiaj teb, tab txawm Tswv Ntuj yog tus zais tej yam no cia. Tus muaj teeb meem thiab cov neeg paub, Tswv Ntuj tau nthuav qhia me me rau neeg. Nov yog nws tab tom hais txog dab tsi ? Yam uas muaj feem cuam txog Leej Txiv thiab Leej Tub. Nov yog Leej Tub uas tau hais yam nws paub nyob hauv lub neej hauv Tswv Ntuj. 
Nyob mus ib txhiab ib txhis txij txheej thaud los, Leej Txiv pub nws tus kheej, Leej Txiv muab nws tus kheej ua txhua yam, Leej Txiv pub Leej Tub. Thaum tau txais qhov paj tshab no ntawm Leej Txiv lawm, kuj yuav rov xa rau Leej Txiv thiab Leej Tub nyob hauv txoj kev sib nyiam sib hlub. Kev nyiam kev hlub yog kev sib pub uas hu ua Leej Ntuj Plig Ntshiab. 
Tas txhua yam no, kev hloov no tau txais txoj sia los ntawm Tswv Ntuj hais txog kev tso siab loj tshaj. Kev pub, kev txais thiab kev muab rov qab, vim li cas nws thaj nthuav tawm me me xwb. Nov tsis yog kev sib cav tawm tsam kev ntseeg los sis kev txawj ntse hauv lub neej. Thaum Yes Xus hais tias : “Koj tau zais nws nyob hauv cov neeg muaj tswv yim thiab cov txawj ntse, tab sis koj nthuav rau neeg me me xwb.” Saib seb Tswv Ntuj nqa dab tsi tuaj ntawm no ? Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog cov me nyuam li, yog tias koj tsis hloov thiab koj tsis ua xws li cov me nyuam, koj yuav mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Nws hais tias peb txhua tus tsim nyog yuav ua xws li cov me nyuam yaus. Saib seb ! Dab tsi yog lub zog nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ? Lub zog ntawm kev hlub, kev pub, kev txais paj tshab, kev txaj muag. Ntawd yog qhov uas cov me nyuam yaus ua tau nyob ntawm peb xub ntiag thiab tsoom pej xeem. Me nyuam yaus muaj peev xwm ntawm kev sib raug zoo, kev pub dawb, kev siab loj siab dav, kev tsis txaj muag. Leej twg yog tus kawm kom paub thiab txawj ntse, tej yam no leej twg yog tus zais ? Lawv yog cov muab siab rau txog lawv txoj kev paub thiab saib tias lawv tus kheej loj dua. Tus neeg me uas nws tau txais ntoo cuam lub Cim, ntoo cuam lub Cim yog hais txog tus tuaj yeem nkag mus hauv lub zog kev pub, kev txais thiab kev muab rov qab uas tsis yog ib txhij muab. Ib qhov zoo nkauj hauv lub zog ntawm kev qhib siab rau kev hlub, ntawd yog kev qhib siab hais txog kev nyob ntawm Tswv Ntuj, nws zoo tiag tiag. 
Tam sim no thov mloog Leej Txiv tau muab tas txhua yam rau peb lawm, ntawd yog ntoo cuam lub Cim. Lub zog Leej Txiv tsis nyob rawv ntawm txoj kev ua Tswv Ntuj, tso mus txhua yam uas yog koj tug. Nco txog Leej Txiv ntawm Leej Tub uas hais ua dog dig li ntawd. Vim ntawd yog kev ua raws ntoo cuam lub Cim.
Tas txhua yam uas kuv muaj yog koj li, Leej Txiv muab nws tus kheej ua li ntawd. Leej Tub tau txais paj tshab thiab muab rau rau Leej Txiv. Lub sij hawm zoo nkauj thiab lub zog uas hu ua Leej Ntuj Plig Ntshiab, tas txhua yam muaj Leej Txiv pub rau kuv. Qhov no yog qhov tseeb thiab nws yog tus cag ntawm peb txoj kev ua neej nyob. Nod yog tus tsim tas txhua tsav puas yam, qhov tseeb thiab txhua yam zais ntshis tab tom raug nthuav tawm nyob ntawm no. Nws yog lub zog ntawm kev nyiam kev hlub. Tsis muaj leej twg paub Leej Tub zoo cuag Leej Txiv, thiab tsis muaj leej twg paub Leej Txiv zoo npaum Leej Tub. Thiab leej twg kuj xij uas Leej Tub tau ua nws yuav tshwm sim.
Kuv ntaus nqi tias : tsuas muaj peb xwb thiaj paub txog Tswv Ntuj, vim peb paub Yes Xus. Tsis yog, kuv hais txog txhua tus, txhua txoj kev teev hawm tuaj yeem paub qee yam txog Tswv Ntuj. Tab sis dab tsi yog tus duab ntawm peb tias yog neeg ntseeg ?
Peb rov mloog dua ib zaug ntxiv, tsis muaj leej twg paub Leej Tub zoo cuag Leej Txiv, thiab tsis muaj leej twg paub Leej Txiv zoo cuag Leej Tub. Peb tsis paub txog lub zog ntawm Tswv Ntuj, yog tias tsis muaj ib tug neeg tawm ntawm qhov ntawd los qhia. Peb tsuas paub Leej Txiv nyob hauv lub npe Leej Txiv thiab Leej Tub xwb. 
Ntawd yog tib qho uas Leej Txiv muaj kev sib raug zoo nrog Leej Tub, Leej Tub uas yog paub nyob hauv Leej Tub lub npe. Nov yog qhov tseeb uas neeg yuav paub tias muaj dab tsi tshwm sim nyob hauv Tswv Ntuj, yog Leej Tub yuav nthuav rau sawv daws paub. Peb yuav los saib ua ke tias vim li cas lub hlaws npliag deg thiaj li muaj nqis ? Tswv Ntuj hais tias : tas nej cov uas ris nra hnyav, nej los cuag kuv mas ! Kuv yuav cia nej so los siav. Lub nra ntawm lub neej yog dab tsi ? Yog tej zaj ntxias dag qub qub uas hais tias yog peb tau txais tej yam zoo nyob ntiaj teb lom zem xauv npo, yog peb ua raws li peb tus kheej kom txaus, peb yuav muaj kev sov siab. Peb txhua tus xav tau dab tsi ? Lo lus ntawm qhov zoo yog kev so, tsis tau txhais tias peb pw nyob hauv lub viav vias. Kev tau raws siab xav, yog hais txog kev tiaj tus, yog hais txog kev sov siab uas peb txhua tus xav tau.
Koj tau nws los li cas ? Koj tau nws los ntawm kev pauv ntxeev hauv lub neej tshiab uas yog nkag rau Leej Txiv thiab Leej Tub txoj kev hlub uas nthuav qhia rau peb. Li ntawd, Tswv Ntuj hais tias koj tuaj cuag kuv, txhua tus uas ris nra hnyav nyob hauv txoj kev cuav no, yuav tau txais kev sov siab nyob hauv kuv. Tuaj mas ! Tuaj koom nrog kuv, kom wb ob leeg tau mus ua ke. Koj yuav txuas nrog Yes Xus, ces koj yuav ua lub neej nyob lom zem xauv npo mus ib sim. Kom peb tau mus ua ke nyob hauv lub neej tshiab no. Koj yuav tau txais kuv tus quab nyob kaj siab thiab tau lub nra sib kha. Qhov kawg no yog peb txuas nrog Yes Xus, Yes Xus kuj txuas nrog Leej Txiv. Leej Tub tau nthuav txhua yam rau peb paub hais txog Leej Txiv, Leej Txiv hais lus rau peb nyob hauv Leej Tub, vim Leej Txiv thiab Leej Tub sib khi ua ke. Thaum Leej Txiv thiab Leej Tub sib khi ua ke, mas peb thiab Yes Xus kuj khi ua ke thiab. Kev ua lub neej tsis yog nres cia twj ywm, tab sis yog kev cia kev nyiam kev hlub ua hauj lwm ntxiv mus. Koj puas pom tias ib lo lus me me nyob hauv Mas Tais zaj 11, nws yog lub hlaws npliag deg uas muaj nqis tshaj plaws ntawm Mas Tais. Peb sawv daws nyob hauv qhov chaw ntshiab, vim lo lus no. Thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo pub rau koj !