Hnub Chiv Tim 24 Lub 9 Hlis 2023 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 24 Lub 9 Hlis Ntuj 2023
Lub caij Nyob Nruab Xyoo
Mas Tais 20:1-16


“Kuv xav muab rau tus tuaj tom qab no, ib yam li muab rau koj: kuv tsis muaj cai rho kuv tej nyiaj txiag raws kuv siab lod? Los yog koj khib vim kuv siab zoo?.”
Nyob zoo…
Kwv tij zoo nyiam sawv daws, thaum peb mloog Tswv Ntuj Lo Lus hauv Ntawv Moo Zoo hnub no tas lawm, peb yuav pom tias Ntawv Moo Zoo muaj lub ntsiab qhia tias cov tuaj tom qab yuav tau ua ntej, hos cov ua ntej yuav tuaj tom qab. Tab sis, yog peb pom kom meej ntawm tej yam uas Huab Tais Yes Xus hais, peb yuav to taub tshaj dua. 
Nyob hauv zaj paj lug, tus tswv teb tawm mus nrhiav tub zog tuaj ua nws daim teb txiv cawv txawv lub sij hawm. Muaj 5 lub sij hawm, yog tias thaum kaj ntug, thaum cuaj teev, thaum tav su, thaum hnub qaij peb teev, thaum hnub qaij ze li tsib teev. 5 lub sij hawm hauv zaj paj lug muaj lub ntsiab txog tib neeg sij hawm los tib neeg hnub nyoog. Cov tub zog yog peb cov ntseeg txog Tswv Ntuj sawv daws; tus tswv teb yog Tswv Ntuj, los Tswv Ntuj Leej Tub Huab Tais Yes Xus tus tawm mus nrhiav peb sawv daws kom paub Tswv Ntuj, kom tuaj ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm nyob hauv Tswv Ntuj daim teb los yog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 
Tus tswv teb mus hu cov tub zog los cov los ntseeg txog Tswv Ntuj hauv 5 lub sij hawm hauv zaj paj lug muaj lub ntsiab txog tib neeg sij hawm los tib neeg hnub nyoog.
Thaum kaj ntug txhais tias thaum yus yug los mas, yus kuj los ntseeg txog Tswv Ntuj txais lub cim ntxuav raws li yus niam yus txiv. Tswv Ntuj hu yus thaum yus tseem me me xwb. Cov no muaj hnub nyoog thaum yug los txog hnub nyoog kwv yees 15 xyoos xwb.
Thaum cuaj teev muaj lub ntsiab txog tib neeg hnub nyoog kwv yees 16 xyoo txog 30 xyoos. Txog lub sij hawm, lawv tau ntsib Tswv Ntuj.
Thaum tav su yog cov tib neeg hnub nyoog 31 tawm xyoo txog 45 xyoo
Thaum hnub qaij peb teev muaj lub ntsiab txog tib neeg hnub nyoog kwv yees 46-60 xyoo.
Thaum hnub qaij ze li tsib teev, muaj lub ntsiab txog tib neeg hnub nyoog kwv yees 61-70, 80 los 90 xyoo.
Thaum tsaus ntuj, yog lub caij tus tswv teb hu cov tub zog los txais tus nqe zog, peb cov neeg ntseeg to taub tias lub caij no yog lub caij kawg.
Peb pom tias cov ntseeg sawv daws tau txais txog kev ntseeg txog Tswv Ntuj txawv lub sij hawm. Ib txhia mas lawv txais lub cim ntxuav thaum yug los, ib txhia tau txais thaum tseem hluas, ib txhia mas kuj tau txais thaum laus lawm. Tswv Ntuj hu peb los ntseeg txog Tswv Ntuj hauv txawv lub sij hawm. Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj peb lub siab txawv lub sij hawm. Qhov no yog kev zoo nkauj ntawm txoj kev ntseeg. 
Peb pom tias tsis hais cov tau ntseeg txog Tswv Ntuj thaum me me, los thaum hluas los thaum laus laus lawm, Tswv Ntuj hlub peb ib yam li thiab. Tswv Ntuj yog tus siab zoo, nws hlub peb sawv daws. Tswv Ntuj kev nyiam kev hlub ua ncaj rau peb sawv daws txhua leej txhua tus. Vim li ntawd, tsi tsis nyog uas peb tej zaus yws rau Tswv Ntuj los muab piv rau lwm tus tias peb ntseeg txog Tswv Ntuj ntev dua, peb ua hauj lwm nyav dua lwm tus, los peb pab luag tej tshaj dua lwm tus tau pab. Nco ntsoov tias peb ua hauj lwm rau Tswv Ntuj, vim peb hlub Tswv Ntuj tsis yog peb ua hauj lwm vim peb xav muab piv rau lwm tus.
Kwv tij hmoob sawv daws, peb tau txais yam muaj qab hau tshaj plaws lawm yog tias txog kev ntseeg txog Tswv Ntuj. Thov kom peb khaw cia kom ruaj kom nreb, txhob tsis ua xyem xyav. Tswv NTuj hlub peb sawv daws txhua leej txhua tus mog!