SAB LAJ HAIS TXOG KAB KE PAM TUAG RAWS KEV CAI KAV TOS LIV

Cov kwv tij Hmoob ntseeg Kav Tos Liv hauv Cheeb Tsam 2, Cheeb Koom Txoos Nakhonsawan sib sau sab laj txog kab ke pam tuag raws txoj kev ntseeg Kav Tos Liv.

Hnub tim 2 lub 11 hlis xyoo 2019 no, Txiv Plig Txawj Foom tau caw cov neeg ntseeg nyob hauv 4 lub zos tuaj sib sau tuav xam ua ke. Nyob hauv lub rooj sab laj, muaj kev xaiv tsa tus thawj coj saib xyuas kab ke pam tuag nyob hauv lub cheeb tsam 2. Sawv daws tau xaiv ib lub zos 2 leeg ua tus sawv cev thiab tus thawj coj. Sawv daws tau pom zoo rau Nom Tsawb Yaj ua tus thawj coj ntawm kab ke pam tuag hauv lub cheeb tsam 2. Tus thawj coj no nws kav tag cov neeg ntseeg nyob hauv cov zos Hmoob uas muaj cov neeg ntseeg. Muaj kev faib hauj lwm ua pab pawg thiab lis hauj lwm nyob hauv 3 hnub uas muaj ib lub ntees tuag. 2 tug thawj xyom cuab yuav ua 2 tug kav xwm tos txais qhua thiab ua tsaug tshav ntuj. Yog ua tau, mas yuav tsum xaiv 2 tug uas yog neeg ntseeg los ua kav xwm, los sis ib tug yuav tsum yog neeg ntseeg. Yuav tsis muaj kev faib nqaij rau tub qa tub num lawm, vim peb muaj cov pab pawg uas yuav sib hloov ua hauj lwm tas lub ntees tuag. Hais txog kev rub rooj thaum muaj ib tug laus puv ib puas nees nkaum xyoo, mas tsis rub rooj lawm. Tab sis yuav muaj pua lev los tham thiab feeb meej txog tus tuag lub neej xwb. Kev sib tham no yog siv nyob hauv cov zos Hmoob ntseeg nyob hauv 2 lub xeev, xws li lub xeev Phetchabun thiab lub xeev Phitsanoulok.