FOOM HMOOV ZOO RAU VAJ TSE

Hnub peb caug thaum hnub qaij, mas nyias npaj foom hmoov zoo rau nyias tsev. Yuav cheb nkhawb cheb tsev kom huv. Thaum tu tsev mas yuav tsis ntuas. Tus tswv tsev yuav sau me phom riam, taus txuas coj los tso nyob ua ke pem hauv plag ze qab thaj. Hais txog lub thaj mas yuav hloov cov qub ntawv nyob ntawm lub thaj, pua ntawv tshiab rau. Cheb lub thaj kom txhob muaj nkhawb los yog kab laug sab cab sab rau. Lov paj ntoos los rau kom zoo nkauj zoo saib. Yuav txhos xyab los txhos tswm ciab rau saum lub thaj.
Tus tswv tsev yuav ua 3 yam li no :
- Tus tswv tsev hu tsev neeg los kom txhij txhua, sawv daws los nyob ua ke ntawm hauv plag ze tus duab ntawm lub thaj. Nws yuav hais tias : hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Ua li.
Nws ua ntoo cuam lub Cim tas, nws hais ntxiv tias : xyoo tshiab tuaj, peb yuav thov kom Ntuj foom lus zoo rau peb kom peb sawv daws tau noj qab nyob zoo tas xyoo tshiab no thiab mus li.
- Tus tswv tsev pov dej foom hmoov zoo rau saum sawv daws, rau tej txaj pw, txhab qoob loo, ib ncig vaj tsev tej chaw pub tsiaj txhu huv si. Nws yuav hais tias : Huab Tais muaj hwj huam, thov koj foom hmoov zoo rau lub tsev no mas! Thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws tau noj qab nyob zoo tsis muaj mob muaj nkeeg; thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws nyias txawj txuag nyias lub cev kom tsim txiaj; thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws tau yeej dab phem; thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws ua siab loj siab tawv; thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws tsis txhob ua neeg muab hlob; thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws txawj ua lub siab zoo rau luag tej; thov kom nyob hauv lub tsev no, sawv daws nco ntsoov txog Ntuj cov txiaj ntsim. Huab Tais! peb thov kom koj lo lus foom hmoov zoo los ntoo peb lub tsev no mus li. Peb thov kom koj lo lus foom hmoov zoo los ntoo cov neeg nyob hauv lub tsev no. Peb vam txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev.
- Tus tswv tsev coj sawv daws ua Ntuj tsaug. Tus tswv tsev yuav hais tias : Tas ib xyoos, Ntuj tau pov hwm pov yawm peb. nyem no, peb sawv daws yuav ua ke ua Ntuj tsaug nyob hauv peb siab.
Tus tswv tsev yuav coj sawv daws hais zaj peb txiv nyob saum Ntuj, zaj koj nyob zoo Mab Liab, zaj poj Huab Tais, zaj Tswv Ntuj tsim peb los ua neeg, zaj Huab Tais Ntuj tuaj, zaj Tus Zoo Tswv Zov Yaj, zaj Kuv tsa muag ntsia, thiab zaj kuv tso kuv txoj sia.
Hais cov zaj tas, ces nws yuav hais tias : Peb thov kom Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig tso ib lo lus foom hmoov zoo rau saum peb.
Sawv daws yuav teb tias : Ua li.

Vam txog phau ntawv : Hu nkauj teev Ntuj thiab cov kab ke