Zaj nyeem hnub tim 8 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 8 LUB 7 HLI 2024

HNUB OB LUB LIS PIAM 14 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 9: 18-26)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hauv hnub no piav tias muaj ib tus nom tuaj thov Huab Tais Yes Xus mus ntiab tus mob rau nws tus ntxhais, thaum lawv tab tom mus tom tus nom lub tsev, muaj ib tug poj niam tsob ntshav tau 12 xyoos t kov Huab Tais Yes Xus lub tsho mas nws cia li zoo. Huab Tais Yes Xus mus txog tus tus nom lub tsev, pom tias tus ntxhais tuag lawm, ces Huab Tais Yes Xus tsa nws sawv.

Kwv tij, nyob hauv zaj no peb pom tias muaj 2 yam zoo tib yam nyob hauv 2 tus neeg lub Moo Zoo hais txog.

Thawj yam peb pom; yog tus nom thiab tus poj niam tsob ntshav nkawd muaj lub siab ntseeg tias Huab Tais Yes Xus ua tau raws li nkawd vam khom. Yam tim ob; yog nkawd ob leeg ua neeg tsis muab hlob.

Peb yuav xub piav me ntsis txog lo lus ‘lub siab ntseeg’ ua ntej tso. Lub siab ntseeg los yog peb hais tias ‘kev ntseeg’ (Faith) yog ‘kev tso siab rau yam yus ntseeg txog’.

Tus nom nws yog tus tswj lub tsev txoos, nws yeej ib txwm tau kawm thiab paub tias cov Yaj Saub tau hais tseg tias muaj ib hnub Huab Tais Tswv Ntuj yuav xa tus Pleev tuaj cawm haiv His Xas Lais. Tus Pleev txoj hauj lwm yog ua kom cov ceg tawv mus taus kev, cov dig muag rov pom kev, cov mob ruas rov huv, cov lag ntseg hnov lus, cov tuag sawv rov los. Nws paub li ntawd, ces thaum nws hnov zeej tsoom cav txog Huab Tais Yes Xus mas nws mem tau tias Huab Tais Yes Xus yog tus Pleev tiag, nws ntseeg li ntawd; nws lub siab ntseeg tias Huab Tais Yes Xus ua tau li ntawd tiag; Huab Tais Yes Xus kho tau nws tus ntxhais tus mob kom zoo tuaj tau. Nws ntseeg txog Huab Tais Yes Xus tiag.

Tus poj niam tsob ntshav, tej zaus nws yuav tsis paub tej lus cov Yaj Saub hais txog tus Pleev vim nws tsob ntshav tau 12 xyoos, nws mus tsis tau hauv lub tsev txoos, nws tsis tau kev mloog Tswv Ntuj Lo Lus, tab sis nws kuj tau hnov luag ob cag hais txog Huab Tais Yes Xus li tus nom tau hnov; nws ntseeg tias Huab Tais Yes Xus muaj hwj chim thiab hwj huam li sawv daws hais, ces nws muaj lub siab ntseeg, nws thiaj ua tiag tuaj nrhiav Huab Tais Yes Xus.

Kwv tij Hmoob, hais txog lo lus tias nkawd tsis muab hlob, mas peb pom tau ntawm nkawd tus yam ntxwv; tus nom tuaj txhos caug ntua ntawm Huab Tais Yes Xus xub ntiag thov, tus poj niam saib tias nws tsis tsim nyog cia Huab Tais Yes Xus kov nws mas nws thiaj xav twj ywm tias cia nws kov Huab Tais Yes Xus lub tw tsho xwb ces txaus lawm.

Hnub no, peb kawm ntawm nkawd ob tug no mog. Txawm tias peb yuav paub Ntawv Ntshiab zoo los tsis zoo, los thov kom peb muaj lub siab ntseeg thiab ua neeg tsis muab hlob, mas Huab Tais Yes Xus cawm tau peb, Huab Tais Yes Xus pab tshem tus quab hnyav peb ris saum xwb qwb, ces peb lub siab yuav kaj mus li.