Zaj nyeem hnub tim 14 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 14 LUB 6 HLI 2024

HNUB RAU LUB LIS PIAM 10 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 5: 27-32)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub no Huab Tais Yes Xus qhia tej lo lus ntxiv txog Huab Tais Ntuj Lo Lus Qhia ‘koj yuav tsis txhob deev luag txij luag nkawm’ tias “yog nej ntsia ib tug poj niam, ces nej lub tswv yim ntshaw zes nws, mas nej twb tau deev nws hauv nej nruab siab lawm.”

Cov kwv tij, neeg ntsia tsis pom hauv neeg nruab siab tias neeg tab tom xav li cas, tab sis Tswv Ntuj ntsia pom. Li ntawd, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, peb thiaj zais tsis tau ib yam dab tsi. Yog thaum peb saib tej xyam los tej duab hluas nkauj hluas nraug, peb hais tias ‘kuv saib vim nws zoo nkauj zoo nraug’ mas yeej tsis txhaum. Tab sis yog peb lub siab xav mus rau qhov phem qhov tsis zoo, mas yog peb tab tom hla lo lus qhia. yog peb tseem hais lus cuav rau lwm tus tias ‘kuv tsis tau xav mus rau qhov tsis zoo’ mas yog peb tab tom dag rau luag thiab dag Tswv Ntuj, qhov ntawd yuav coj peb mus ua txhaum. Yog li Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias “yog koj sab qhov muag xis coj koj mus ua txhaum, mas kav tsij muab sab qhov muag ntawd kaus pov tseg deb koj.” Li ntawd, yog peb paub tias peb tswj peb lub siab ntshaw tsis tau, mas qhov zoo peb tsis txhob saib tej xyam los tej duab ntawd yuav zoo dua.

Muaj ib lo yog lo lus tias ‘nrauj’ tsis hais tus txiv nrauj tus poj niam los yog tus poj niam nrauj tus txiv. Qhov no Tswv Ntuj yeej tsis tso cai rau neeg sib nrauj, lub Koom Txoos kuj tsis kheev ob tug neeg txais lub Cim Cog Lus sib nrauj thiab; vim tias kev txij nkawm yog ib tug pub Tswv Ntuj txoj kev hlub rau ib tug, nkawd koom pub Tswv Ntuj txoj kev hlub rau nkawd cov me nyuam. Yog nkawd sib nrauj mas txhais tau tias nkawd tsis hwm Tswv Ntuj, nkawd tab tom rhuav Tswv Ntuj txoj kev hlub.

Peb cov neeg ntseeg, mas peb yuav nco ntsoov tias Tswv Ntuj rho peb tus tav ze ze ntawm peb lub plawv los puab ua peb tus txij nkawm, ces peb yuav hwm thiab hlub peb tus txij nkawm mus li, peb kuj yuav tsis txhem lwm tus lub cuab thiab.