Qhov chaw siab tshaj ntawm cov neeg ntseeg (The summit of Christian life)

Qhov chaw siab tshaj ntawm cov neeg ntseeg (The summit of Christian life)

Cov phooj ywg sawv daws ! Lub roob uas ntxim siab ntawm peb yog zoo li cas ?

Thaum kuv tsa muag saib tej hauv roob, mas kuv kaj siab thiab sov siab. Tsis hais lub sij hawm twg kuj xij, thaum kuv nyob saum lub dav hlau uas tab tom ya hla tej hauv roob, mas kuv nyiam thiab txaus siab heev. Vim pom tej toj roob siab txaij nraug zees zoo nkauj kawg. Tab txawm tias nyob siab siab ntsia mus rau hauv xwb, tsis kav kuj yog tej daim duab zoo nkauj uas nyob tas hauv phau Ntawv Ntshiab. Lub roob uas peb nce mus thiab qhov chaw uas Tswv Ntuj nqes los ntsib peb, yog tias koj xav tau, nws yog qhov chaw tshawb nrhiav ntawm Tswv Ntuj thiab leej tib neeg.

Thawj zaug uas peb nyeem nyob hauv ntawv His Xais, nws hais txog Tswv Ntuj lub roob Ntshiab tshwm sim ntau kawg. Muaj ib lo lus uas kuv nyiam tshaj nyob hauv Ntawv Ntshiab yog ntawv His Xais zaj 2.

Peb tau hnov tias Tswv Ntuj lub ncov roob siab dua tas lwm cov roob thiab lwm cov pov toj. Tas txhua txhia haiv neeg hwm Tswv Ntuj yuav nce mus saum lub roob Ntshiab ntawd. Muaj neeg hais qhia peb nyob hauv His Xais zaj 2 tias :

Lawv yuav muab ntaj ntaus ua voom laij teb, thiab yuav muab hmuv ntaus ua liag. Nyob saum lub roob ntawd yuav tsis muaj kev sib ntaus sib tua ntxiv lawm. Nyob hauv His Xais zaj 11, peb rov qab hnov hais txog Tswv Ntuj lub roob Ntshiab. Peb hnov tias tus tsov ntxhuav thiab tus me nyuam yaj pw ua ke, nyuj thiab dais noj zaub ua ke.

Tus me nyuam yaus yuav nrog nab ua si.

Lawv yuav nyob ua ke tsis sib ntaus thiab tsis rhuav Tswv Ntuj lub roob ntxiv mus, vim lub ntiaj teb muaj Tswv Ntuj txoj kev nyiam kev hlub nyob pub nkaus xws li dej hiav txwv qhwv lub ntiaj teb. Zaj nyeem hnub no yog nyob hauv ntawv His Xais zaj 25, kuj yog ib zaj hais txog Tswv Ntuj lub roob Ntshiab thiab. Peb los mloog ua ke :

“Lub roob no, Tswv Ntuj npaj txhij npaj txhua, muaj txhiam laj txhiam xws thiab kua txiv cawv zoo tos txais txhua haiv neeg”.

Tam sim no tshuav lub roob uas muaj xwv txheej, yog lub roob Xis Yoos uas His Xais kuj paub. Yog lub roob nyob hauv Yes Lus Xas Les, uas saum ncov roob yog lub tuam tsev teev Ntuj. Yog qhov chaw ntawm kev thov Ntuj, yog qhov chaw Tswv Ntuj thiab tib neeg sib txuas lus. Ntawd yog lub roob uas lawv hais txog, thiab zoo li nws meej tseeb kawg. Pom meej tias saum lub roob Xis Yoos, muaj lub tuam tsev teev Ntuj nyob ntawd, thiab yog qhov chaw teev Ntuj. Tsis kav nws kuj zoo tsis txaus thiab tsis pom muaj kev sib haum xeeb. Li ntawd, His Xais thiaj hais txog lub roob Xis Yoos uas nws tab tom tos ntshis txog kev sib koom ntawm tib neeg thiab Tswv Ntuj.

Nyob saum lub roob ntawd, nws muaj dab tsi ? Lub ntiaj teb yuav zoo li cas, thaum txog Tswv Ntuj lub caij nyoog ? Dab tsi yuav tshwm sim nyob hauv peb, yog tsis muaj kev thaj yeeb ? Kev sib txeeb tuaj qhov twg tuaj ? Qhov no yog qhov kuv xav paub, koj kuj xav paub. Hais tiag tias nws yuav muaj kev sib txeeb, sib ntaus sib tua nyob hauv lub ntiaj teb no. Tab sis yog peb nyob hauv Tswv Ntuj txoj kev nyiam kev hlub, hnub ntawd kev thaj yeeb kuj yuav muaj tshwm sim tuaj.

Ces zoo li peb muab ntaj los ntaus ua voom laij teb, thiab muab hmuv los ntaus ua liag lawm. Tej twj sib ntaus rog rais los ua twj cog qoob loo. Thaum ntawd, yog txog qhov xaus ntawm kev sib ntaus sib tua lawm.

Cov yeeb ncuab thiab ob tog sib ntaus xws li qub, yog lub cim ntawm cov tsiaj sib tog :

xws li tsov ntxhuav thiab me nyuam yaj, dais thiab nyuj thiab lwm yam. Yog tias lawv txawj hwm Tswv Ntuj, mas lawv yuav nyob ua ke yam thaj yeeb thiab tsis muaj kev kub ntxhov. Nyob ntawm lub roob Ntshiab thiab qhov chaw cav txog Tswv Ntuj, tas ib tsoom neeg yuav tau txais kev saib xyuas zoo.

Augustine ntsia pom qhov no meej kawg. Tib neeg lub siab tshaib nqhis, yog tshaib nqhis txog Tswv Ntuj. Tab sis nyob ntiaj teb no tsis muaj ib yam dab tsi yuav daws tau tib neeg lub siab, tsuas muaj qhov cav lus zoo txog Tswv Ntuj xwb thiaj yug tau neeg lub siab yam txaus thiab puv npo.

Peb tau pom lub roob Xis Yoos nyob Yes Lus Xas Les, Yes Lus Xas Les uas His Xais paub. Yog qhov chaw ntawm tas txhua haiv neeg niaj xyoo tuaj mus ua hmoov Hla. Yog qhov chaw sawv daws cav lus zoo txog Tswv Ntuj thiab yog qhov peb yuav nco cim tseg nyob hauv cov keeb kwm. Lub roob Xis Yos uas nyob Yes Lus Xas Les, yog tsoom His Xas Lais kev cia siab thiab qhov lawv tos ntshis. Tab sis lub roob kuv hais tam sim no, yog lub thaj txi Ntuj. Muab tas nrho His Xais cov duab los tso ntawm no thiab coj mus xyaw nrog tej yam kab ke uas cov neeg ntseeg Kav Tos Liv ua. Yam tsawg ib lis piam ib zaug raws li kev cog lus txhua hnub nyob hauv lub thaj txi Ntuj. Peb yuav nce mus saum lub roob Ntshiab, peb tawm ntawm lub neej niaj hnub ua hauj lwm thiab muab peb lub siab mus cuag Tswv Ntuj nyob hauv lub thaj txi Ntuj.

Tswv Ntuj nqes los ntsib peb, Tswv Ntuj tuaj nyob hauv peb kom tau hais nws cov lus rau peb thiab yug mov rau peb. Koj sim xav saib, nyob hauv txhua lub thaj txi Ntuj, peb tuaj tas qhov txhia chaw tuaj sib koom ua ke, peb nyob hauv tej thaj chaw sib txawv, tab sis peb tuaj sib koom ua ke zoo kawg thaum pib lub thaj txi Ntuj. Peb hu nkauj ua ke, ntawd tsis yog qhov lam ua kom zoo nkauj, tsis yog lub suab paj nruag uas ntaus kom tus Txiv Plig mus raws. Cov suab hu nkauj cav txog Tswv Ntuj ua ke, yog lub cim tias tsov ntxhuav thiab me nyuam yaj pw ua ke. Yog lub cim tias peb tau muab ntaj hloov ua voom laij teb, muab hmuv hloov ua liag.

His Xais hais rau peb tias : nyob saum Xis Yoos, peb tau txais txhiam xws noj zoo tshaj. Vim Yes Xus tau muab nws lub Cev thiab cov Ntshav rau peb. Yog cov kua txiv cawv ntshiab huv, yog lub cev uas zooj nyoos. Tas txhua yam no puav leej yog qhov txhib peb lub siab.

Tas txhua yam no yog lub cim ntawm cov txhiam xws peb txais hauv txhua lub thaj txi Ntuj. Xws li lub cev, cov ntshav, ntsuj plig thiab kev ntshiab huv ntawm Yes Xus. Peb tsis tau txais txhiam xws zoo dua cov peb txais nyob hauv lub thaj txi Ntuj.

Nws yog ib qho uas cov neeg ntseeg Kav Tos Liv 70 feem pua nyob nrug deb ntawm yam uas Vas Tis Kas Ob hu tias :

“Lub hauv paus chiv keeb thiab qhov nyob siab tshaj ntawm lub neej ua neeg ntseeg”. 

Koj puas xav ntsib kev sov siab nyob hauv koj lub siab ? Koj puas xav pom koj tej phooj ywg lawv muaj kev sov siab ? Koj puas xav tau cov txhiam xws uas zoo tshaj plaws ?

Ntawd yog qhov koj mus thiab yog qhov koj ntsib. Cov His Xas Lais txheej thaud lawv  nce mus txog saum lub roob Xis Yoos, kom tau cav lus zoo txog Tswv Ntuj. Vim peb tos ntshis txog qhov yuav tshwm sim nyob saum lub roob ntshiab. Tab sis nyob hauv peb lub neej, koj yuav ntsib tej yam ntawd nyob hauv lub thaj txi Ntuj uas yog lub roob Ntshiab. Thaum peb noj Yes Xus lub Cev thiab txais Yes Xus cov Ntshav, Yes Xus cov Ntshav yuav tshwm sim li cas nyob hauv peb ? Peb tau txais txoj sia nyob mus li, cov neeg ntseeg tej poj yawm txwv koob pom tej ntawd meej dua. Lub Cim Yug yog txhiam xws yug peb nyob hauv peb txoj kev ua neeg ntseeg, nws yog qhov tseeb thiab yog kev npaj lwm yam nyob hauv peb. Tam sim no nyob hauv peb lub siab thiab peb lub cev, peb yuav tau txais txoj sia nyob mus li nyob saum ntuj uas yog lub Cim Yug, vim peb npaj txhij lawm. Lub Cim Yug pab kom peb txawj npaj qhov chaw rau peb nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Ib qhov ntxiv, tas txhua yam uas His Xais pom nyob hauv nws txoj kev ua yaj saub, ib hnub twg kuj yuav zoo li ntawd. Yog qhov zoo txhij zoo txhua nyob saum ntuj thiab nyob hauv lub thaj txi Ntuj. Peb yuav hais His Xais cov lus nyob hauv txhua lub thaj txi Ntuj tias : “Saib peb tus Tswv Ntuj, tus uas peb cia siab tias yuav cawm kom peb dim.” Nod yog tus Tswv Ntuj uas peb tos thiab ntsia ntsoov. Peb yuav zoo siab hom khaj uas Tswv Ntuj tau cawm peb, nws yog tus npo peb dim. Tswv Ntuj lub ntsej muag nyob mus li saum lub roob Ntshiab no, uas yog lub thaj txi Ntuj.

Thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau koj !