Hnub Chiv Tim 17 Lub 9 Hlis 2023 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 17 Lub 9 Hlis Ntuj 2023

Lub caij Nyob Nruab Xyoo

Mas Tais 18:21-35

“Nej txhua tus, yog nej tsis zam hauv nruab siab rau ne jib tug kwv tij, mas kuv Txiv nyob saum Ntuj kuj yuav ua ib yam li ntawd rau nej thiab.”

Nyob zoo…

Kwv tij zoo nyiam sawv daws, Huab Tais Yes Xus lo lus qhia hnub no yog ib qho tseem ceeb tshaj. Huab Tais Yes Xus qhia kom peb txawj zam txim rau luag tej. Huab Tais Yes Xus hais rau Pob Zeb tias tsis yog xya zaus tab sis mas xya caum xya zaus txhais tias yus yuav tsum zam tsis txawj xaus. Huab Tais Tswv xav kom peb txawj sib zam, txawj sib nyiam sib hlub, ib yam li Tswv Ntuj zam txhaum rau peb. 

Pob Zeb xav tias nws zam txog xya zaus yeej txaus lawm, kuj zoo lawm, vim tias raws li cov His Xas Lais txoj cai, cov kws Ntawv Ntshiab qhia tias yus yuav tsum zam txog 2-3 zaus yeej txaus lawm. Tab sis mas, Huab Tais Yes Xus Lo Lus qhia ua rau Pob Zeb nyuaj siab me ntsis, vim nws thov kom Pob Zeb zam txhaum tsis txawj txaus. 

Huab Tais Yes Xus thiaj hais ib zaj paj lug qhia txog qhov no. Tus tub txib txhos caug ntua ntawm tus tswv ko taw, nws pe tus tswv, thov kom tus tswv khuv leej nws, zam cov nuj nqis, cov txhaum rau nws. Vim nws hlub tus tub txib, tus tswv hauv zaj paj lug tso tus tub txib mus thiab tseem zam cov nuj nqis huv tib si rau nws. Tab sis mas, tus tub txib no tsis muaj kev khuv leej rau nws tus npawg txawm tias nws tus npawg yuav txhos caug ntua ntawm nws ko taw. Tus tub txib ntawd kuj tsis kam li. 

Kwv tij hmoob sawv daws, nej hnov li no loj ces nej xav li cas? Yam uas tus tub txib ntawd ua rau nws tus npawg puas tsim nyog? Thov nej siv tswv yim xav me ntsis mog. Huab Tais Tswv Ntuj xav kom peb ua rau peb cov kwv cov tij zoo li cas?

Tej zaus peb kuj ua lub neej zoo li tus tub txib hauv zaj paj lug no. Peb kuj yog ib tug neeg muaj txim muaj txhaum, ua tej yam tsis zoo thiab, ua tej yam tsis tsim nyog thiab. Tab sis mas, cov kwv tij, Tswv Ntuj kuj zam txhaum rau peb, puas yog? Tab sis, Tswv Ntuj kuj tseem khuv leej peb puas yog? Tab sis mas Tswv Ntuj kuj tseem hlub peb, Tswv Ntuj tseem foom koob foom hmoov rau peb lub neej puas yog? Vim li ntawd, yog peb tus kwv tus tij ua txhaum rau peb, ua cas peb thiaj zam txhaum rau nws tsis tau? Yog tus kwv ua txhaum rau peb thiab nws thov txim, ua cas peb yuav zam txim rau nws tsis tau? Kwv tij sawv daws, txiv plig paub tias tej zaus, kev sib zam tsis yooj yim kiag li, yuav tsum siv sij hawm ntev ntev thiaj ua tau. Kuj zoo lawm maj! Yog peb cia siab rau Tswv Ntuj, yog peb thov Ntuj, Tswv Ntuj yuav pab peb kom ua tau. Thov peb kam Tswv Ntuj ua hauj lwm hauv peb lub siab, thov kom peb qhia siab tos txais Leej Ntuj Plig Ntshiab coj peb ua raws li Tswv Ntuj xav, peb yeej ua tau thiab. 

Hauv zaj nyeem 2, Leej Ntshiab Paj Lug ntuas peb tias “Peb tsis muaj ib tug uas nws ua neej vim nws xav rov tsob hwb nws xwb; tsis muaj ib tug tuag uas nws xav tuag rau nws xwb. Yog pe bua neej nyob, mas peb nyob tsob hwb Huab Tais; yog peb tuag, mas peb kuj tuag rau Huab Tais. Txawm peb ua neej nyob, los peb tuag, mas peb yog Huab Tais tug.”

Thov kom sawv daws sib zam thiab sib nyiam sib hlub mog!