Xov Xwm Koom Txoos. Tim 1 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 1 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  • Dominican tsuj xeeb poj niam hnub nyob Pas Kis Taas teb.
  • Kuala Lumpur npaj xa cov neeg thoj nam rov qab. Tsoom pej xeem Mias Mas 
  • lawv ntxhov siab txog kev sau tub rog nyob lawv teb chaws.
  • Vas Tis Kas txhawb nqa kev koom tes ntawm kev tshawb fawb thiab tsoom pej xeem.
  • Kev kub ntxhov ntawm tsoom pej xeem hauv lub pov txwv Sakhalin.