Tus choj tshiab rau cov neeg Kav Tos Liv nyob Suav av loj

Ib xyoos tom qab ntawm kev mus tsham Pej Ceeb thawj zaug, Tswv Qhia Liab thiab cov neeg pab txhawb tau tsa lub rooj sab laj nyob hauv lub tsev teev Ntuj nyob Guangzhou thiab Shenzhen, uas yog 2 lub xeev loj nyob Suav qab teb. Loj xws li Hooj Koos ntawm peb ceg kaum dej Pearl. Dhau no lawm, nws tseem txhawb nqa kom muaj kev sab laj ntawm cov neeg ntseeg uas lawv xav tias yog ib tse neeg.

Ib xyoos txwm nkaus ntawm kev mus tsham Pej Ceeb thawj zaug hauv lub 4 hlis xyoo 2023. Kev tsham Pej Ceeb zaum kawg yog 30 xyoo dhau los. Pab neeg sawv cev ntawm lub Cheeb Koom Txoos Hooj Koos uas muaj Tswv Qhia Stephen Chow ua tus coj thiab mus tsham tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob Suav av loj. 

Txij hnub tim 22 txog 26 lub 4 hlis xyoo no, tus Tswv Qhia Suav tau mus tsham lub xeev Guangtong, thiab lawv tsa lub rooj sab laj nyob Guangzhou, Shantou thiab hauv tsev teev Ntuj Shenzhen. Nov yog tus yam ntxwv tseem ceeb ntawm kev tuam choj, uas tus Tswv Qhia Liab tau tso nyob hauv nws cov hauj lwm hauv lub Cheeb Koom Txoos Hooj Koos. 

Guangzhou thiab Shenzhen yog ob lub tuam ceeb loj tshaj cov nyob Suav qab teb. Muab los koom nrog Hooj Koos, mas cov thaj tsam no yog cov nroog loj ntawm peb ceg kaum dej Pearl. Uas tab tom rais ua qhov chaw tib neeg coob zuj zus los ntawm Pej Ceeb kev txhim kho loj kawg.