Tswv Qhia John Barwa hais tias cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj yog qhov paj tshab uas Tswv Ntuj muab rau neeg

Tus Tswv Qhia John Barwa uas nyob Cuttack-Bhubaneswar, lub xeev Odisha, nyob Is Ntias sab hnub tuaj hais tias : “Cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj yog qhov paj tshab uas Tswv Ntuj muab rau ntiaj teb neeg”.

Nws yog tus coj lub thaj txi Ntuj hauv Hnub Chiv Ntshiab nyob Odisha, hauv lub tsev teev Ntuj Servants of God. Nws qhuas tias kev muab tus kheej ua Tswv Ntuj cov hauj lwm ntawm cov tub tshaj Ntuj Lus hauv Odisha, nws hwm lawv yog Tswv Ntuj cov tub txib. Nws txhib txog kev cheem tsum ntawm cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj nrog cov thawj coj cov neeg ntseeg rau yav tom ntej, kom sawv daws sib koom ua Tswv Ntuj lub chaw nyob ntawm tib neeg.

Kev rov xav txog txhua yam hauv 2 hnub ntawm cov thawj coj nyob Odisha, uas npaj nyob hauv Tswv Qhia lub tsev, hauv lub nroog Bhubaneswar, hnub tim 22 lub 3 hlis dhau los no. Cov hauj lwm no muaj lub npe hu ua “Kev tuav xam txog kev tsim kom muaj Txiv Plig thiab kev ntseeg nyob hauv Digital”. 

Yog qhov kawg ntawm kev sib tham hauv ARMS lub 11 hlis tsaib no.