Cov Tswv Qhia Is Ntias paub tias yog tsis nqis tes ua, mas kev thov Ntuj tsis muaj qab hau

Ua ntej yuav xaiv tsa nyob Is Ntias teb, zoo li cov Kav Tos Liv lawv tsis tuaj yeem yuav txiav txim siab los yog xaiv nyob twj ywm. Vim lawv ntshai tsam lawv ua kev kub ntxhov txaus ntshai rau cov neeg ntseeg. Txoj cai muaj vaj huam sib luag uas muaj tsoom pej xeem coob tshaj nyiam nyob ntiaj teb li ntawm 20 feem pua, lawv npaj xaiv tsa 543 tus nom sawv pej xeem cev, thiab lawv yuav soj ntsuam sawv daws txoj kev xav nyob hauv 7 ntu luv luv pib txij hnub tim 19 lub 4 hlis no mus.   

Tus thawj pwm tsav Modi uas nws muaj 73 xyoos, nws tab tom nrhiav kev txhim kho thiab txhawb nqa cov His Ntus nyob hauv lub caij nws kav teb chaws zaum 3. Nws pab nom Bharatiya Janata Party (BJT), yog pab coj cov His Ntus kev cai txij xyoo 1989 los thiab lawv coj rawv lub tswv yim kev xav nyob hauv txhua yam ua tiav log yam tsis tau muaj los dua. 

Nyob hauv 10 xyoo dhau los, Modi pab nom thiab cov His Ntus uas txhawb nqa Is Ntias teb tau hloov lub teb chaws Is Ntias tsheej ua ib lub teb chaws His Ntus. Lawv tsis quav ntsej txog cov neeg ntseeg tsawg tsawg uas yog 2 feem pua, thiab cov Mawv Xis Lim uas yog 14 feem pua. Tab txawm kev ntseeg thiab kev teev hawm Islam muaj cai teev hawm xws li txawv teb chaws, tsis kav kev teev hawm Phus Thas, kev teev hawm Jainism thiab kev teev hawm Sikhism kuj raug xyav moo tias yog faib los ntawm kev teev hawm His Ntus. Coob leej neeg nrog cov thawj coj neeg ntseeg txhawj xeeb tias, tsam kev kav teb chaws ntawm cov BJT, yuav ua rau kev muaj vaj huam sib luag nyob Is Ntias teb sib tawg.