Tswv Ntuj yuav mloog peb yog peb thov txog nws tsis tseg

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ua pov thawj tias Huab Tais Yes Xus yuav tsis quav ntsej txog peb tsis tau, yog tias peb tig rov los thov txog nws tsis tseg. Dhau ntawd Vaj Qhia tseem ntuas sawv daws kom khaub zig Huab Tais Yes Xus mus li mas peb txoj kev ntseeg thiaj yuav pom tau meej tuaj.

Hnub tim 20 lub 8 hli 2023 no yog Hnub Chiv lub Lis Piam 20 lub caij Nyob Nruab Xyoo. Vaj Qhia thiaj nthuav lub Moo Zoo zaj hais txog thaum tus poj niam Kas Nas Has taij tsis tseg kom Huab Tais Yes Xus pab kho nws tus me ntxhais nyob hauv Tws Los thiab Xis Doos teb, raws li Mas Tais sau tseg cia hauv nws phau ntawv Moo Zoo (MT 15: 21-28).

Vaj Qhia muab nthuav zoo li no tias: KEV NTSEEG yuav pom meej tau mas tsum muaj 2 yam no; yog ‘khaub zig Huab Tais Ntuj’, thiab ‘ras ntsoov tias yog peb thov tas zog mas Huab Tais Ntuj yuav mloog peb lo lus thov’.

Lub Moo Zoo piav tias tus poj niam Kas Nas Has tuaj txhos caug ntua ntawm Huab Tais Yes Xus hauv ntej thiab tsa suab hlo hu nrov nrov tias ‘Huab Tais, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv vim kuv tus ntxhais raug ib tug dab phem tsiv kawg.’

Tab sis Huab Tais Yes Xus yig, ces tus poj niam ntawd thiaj taij tas zog. Qhov kawg Huab Tais Yes Xus pom nws lub siab ntseeg ruaj mas Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau nws tias ‘Niam phauj, koj lub siab ntseeg loj kawg. Kom koj tau raws li koj lub siab xav.’ Ces nws mus txog tsev, nws pom tus ntxhais zoo lawm tiag.

Vaj Qhia hais rau sawv daws tias thaum chiv thawg Huab Tais Yes Xus ua siab tawv tab sis thaum Huab Tais Yes Xus pom tus poj niam Kas Nas Has muaj lub siab ntseeg tias yog nws thov tsis tseg mas Huab Tais Yes Xus yuav pab nws tus ntxhais, ces Huab Tais Yes Xus lub siab thiaj muag, Huab Tais Yes Xus hlub tus poj niam ntawd.

“Tswv Ntuj zoo li ntawd, Tswv Ntuj yog kev nyiam.” Vaj Qhia ntuas sawv daws, “Tus neeg muaj ib lub siab nyiam siab hlub luag tej, nws yuav tsis ua nruj tab sis nws yuav qhib siab cia luag tej kev txom nyem deeg los txog nws siab.”

Vaj Qhia tig los tshuaj txog tus poj niam Kas Nas Has txoj kev ntseeg, mas Vaj Qhia pom tias nws tsis muaj lub tswv yim ntau, qhov nws muaj yog ua raws li nws xav tau. Tus poj niam ntawd los ze Huab Tais Yes Xus, nws txhos caug thiab thov qhov nws xav tau ntawm Huab Tais Yes Xus. nws ua txhua yam kom tau nrog Huab Tais Yes Xus hais lus.

Yam no yog kev ntseeg qhov pom tau meej, tsis yog ib yam hais txog neeg kev teev hawm, tab sis yog kev khaub zig Huab Tais Ntuj.

Tus poj niam no txoj kev ntseeg tsis yog nws lub siab loj, tab sis yog nws ruaj nreb rau qhov nws ntseeg; tsis yog nws cov lus, tab sis yog nws kev thov.

Tswv Ntuj mloog tus thov txog nws, yog vim qhov no Huab Tais Yes Xus thiaj ntuas cov thwj tim tias ‘nej thov ces Ntuj yuav pub rau nej, nej nrhiav ces nej yuav ntsib Tswv Ntuj, nej khob qhov rooj ces Tswv Ntuj yuav qhib rau nej.’

Vaj Qhia xav kom sawv daws muab ua zoo xav hais tias “Kuv puas yuav hloov tau kuv txoj kev xav los kuv lub tswv yim? Kuv puas txawj nkag siab thiab to taub zoo txog luag tej? Kuv puas tseem ua lub siab nruj tsis qhib siab mloog lwm tus?”

Vaj Qhia kuj hais kom sawv daws tig los ntsia txog tus poj niam Kas Nas Has lub siab ntseeg, ces nyias rov nug nyias tias “Kuv txoj kev ntseeg zoo li cas? Kuv puas ua neej nyob hauv kev thov Ntuj thiab ua raws li kuv tau thov? Kuv puas paub nrog Huab Tais Ntuj sib tham? Kuv puas nruaj nreb rau Tswv Ntuj? Los kuv puas tsuas lam hais cov lus thov raws zaj xwb?

Ua ntej yuav teev Ntuj raws zaj tus Tshiab xa xov, Vaj Qhia coj sawv daws thov niam Mab Liab pab kom sawv daws txawj qhib siab txais qhov zoo thiab txawj ua kom txoj kev ntseeg pom meej tuaj.