Tso siab rau Tswv Ntuj thiab rab peev xwm ua hauj lwm

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus txhawb siab rau tsoom neeg ntseeg sawv daws kom hla dhau kev ntshai, thiab tso siab rau Tswv Ntuj tus pub rab peev xwm rau peb kom tau ua cov hauj lwm muaj txiaj ntsim los tsob hwb sawv daws.

Hnub tim 19 lub 11 hlis ncaj rau Hnub Chiv lub Lis Piam 33 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus coj lub Moo Zoo hauv hnub no tuaj nthuav rau cov neeg ntseeg tuaj sib txoos teev Ntuj raws zaj tus Tshiab xa xov hauv Leej Ntshiab Pob Zeb lub tshav puam. Lub Moo Zoo piav txog Huab Tais Yes Xus hais zaj paj lug tus vaj muab nyiaj rau cov tub txib coj mus ceev raws li lawv rab peev xwm (MT25: 14-30), mas Vaj Qhia muab nthuav tias nyob hauv zaj paj lug no muaj ob txog kev sib txawv.

Thawj txoj kev yog ‘kev ntshai’, ‘tsis ntseeg’ los ‘tsis tso siab rau Tswv Ntuj lub siab zoo’. Qhov no pom tau nyob hauv tus tub txib tau txais ib lub nras nyiaj, ces nws mus khawb qhov muab nras nyiaj faus cia. Tos tus tub txib ua li ntawd, vim nws ntshai thiab nws tsis xav ris lub luag hauj lwm ntawd. Vaj Qhia hais tias tus neeg twg zoo li no, mas yog nws lub tswv yim nyob deb Tswv Ntuj thiab nws to taub Tswv Ntuj yuam kev, ces nws thiaj tsis xav ris lub luag hauj lwm Tswv Ntuj pub rau nws.

Tus tub txib tau txais tsib nras nyiaj thiab ob nras nyiaj, mas nkawd tsis ua zoo li tus tau txais ib nras nyiaj. Nkawd tso siab rau nkawd tus huab tais, mas nkawd thiaj pheej hmoo muab cov nyiaj coj mus ntxeev saib puas yuav tau paj los tsis tau, nkawd ntseeg tias nkawd tus tswv to taub thiab siab zoo txaus mas thiaj muab nras nyiaj rau nkawd raws li nkawd rab peev xwm.

Nyob ntawm txoj kev tshuam coj peb mus pom Tswv Ntuj, tsis hais kev ntshai los kev tso siab raws li zaj paj lug hauv hnub no, muaj ib tug yawm sij qhib lub phij xab kom peb thau tau peb cov paj tshab los ua hauj lwm yog ‘tso siab rau Huab Tais Ntuj’ mas peb lub siab thiaj yuav twj lij, peb thiaj yuav mob siab ua hauj lwm, peb thiaj yuav muaj lub tswv yim tsim qhov zoo.

Vaj Qhia ntuas sawv daws tias “Kev tso siab xwb thiaj pab tau peb kom txhob ntshai.”

Nyob hauv ib pab pawg ntseeg twg, peb puas cog lub noob kev tso siab thiab sib hwm rau kom pab tau sawv daws tshais ruam ua ke mus tom ntej tau, thiab peb puas kheev cia kev sib nyiam huaj vam nyob hauv sawv daws.

Ua ntej yuav hais zaj tus Tshiab xa xov, Vaj Qhia cev lus rau niam Mab Liab tias “Niam Mab Liab, thov koj pab kom peb hla dhau kev ntshai, thiab pab peb kom muaj kev tso siab rau Huab Tais Ntuj.”

Thiab Vaj Qhia tau hais me ntsis lus ntxiv tias hnub no yog cov pluag hnub, mas thov kom peb sawv daws txhob tig nrob qaum rau cov neeg pluag. Thiab Vaj Qhia thov ua sawv daws tsaug, vim tias muaj sawv daws sib pab mas cov hauj lwm thooj siab koom ntsws thiaj tsheej xeeb tuaj.