Thov kom peb ua pov thawj txog lub Moo Zoo

Ua ntej yuav hais zaj tus Tshiab xa xov nyob hauv Hnub Chiv, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau sawv daws tias peb yuav tau ua raws li peb qhuab qhia mas peb thiaj yuav ua tau pov thawj txog lub Moo Zoo xws li cog txoj sia hauv peb kom muaj ib lub siab ncaj ncees.

Hnub tim 5 lub 11 hlis no yog Hnub Chiv lub Lis Piam 31 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia tsom txog ob yam xwm yeem hauv lub Moo Zoo hnub no yog zaj piav txog thaum Huab Tais Yes Xus hais txog cov thawj coj kev teev hawn hauv lub caij ntawd tias ‘lawv qhuab qhia sawv daws tab sis lawv tsis ua raws li lawv tau qhia’ thiab ‘lawv ua txhua yam kom luag tej pom’.

Vaj Qhia pib hais rau sawv daws tias muaj ob yam nyob hauv peb uas peb yuav tau muab siab rau xaiv txog yog kis nruab nrab ntawm peb kev hais lus thiab peb kev nqes tes ua puas nqaim los dav, thiab peb saib tus yeeb yam sab nraud los sab hauv tseem ceeb dua.

Peb nco txog thaum Huab Tais Yes Xus hais txog cov thawj coj kev teev hawm zoo sab nraud, mas kuj yog ntuas peb kom pom qhov nrug deb ntawm tus neeg hais lus thiab tus neeg nqes tes ua, tus qhuab ntuas ib yam tab sis ua dua lwm yam.

Vaj Qhia ntuas sawv daws kom ceev faj tsam peb ua tus neeg zoo li ntawd, yog tus neeg zoo sab nraud tab sis lub siab lwj ua kas nti.

Vaj Qhia kuj ntsia pom tias neeg yog tsav tsis muaj zog, yog li neeg thiaj ceeb laj ua tau raws li cov lus qhuab qhia. Tab sis xav kom sawv daws nco lo lus no ‘txhob ua tus zoo sab nraud!’ Koj hais li cas, koj qhia luag li cas; mas koj yuav tau ua tiag ua kom tau li ntawd.’

Hais txog yam xwm yeem yam ob mas yog txhob saib tus yeeb yam sab nraud tseem ceeb dua sab hauv.

Cov Thoob Xwm Ntawv thiab cov Fas Lis Xais yog neeg zoo sab nraud, lawv ua kom luag pom kom luag qhuas. Tab sis qhov tseeb yog sawv daws pom txog hauv lawv nruab siab, mas lawv yuav tau poob ntsej muag.

Vaj Qhia pom tias muaj coob leej nyiam ua rau sawv daws pom tias nws yog tus neeg pheej xeeb, nws npog qhov lwj nyob hauv nws nruab siab tsis xav pub sawv daws paub.

Cov neeg ntseeg Yes Xus saib tus yeeb yam zoo sab nraud no yog tus kab mob loj tshaj. Nyob hauv lub Koom Txoos, muaj ntau zaus peb kuj raug ntxias kom txuag lub ntsej muag, kom peb tu sab nraud kom zoo saib, kom sawv daws pom tias peb yog tus neeg ntseeg xwm yeem.

Vaj Qhia xav kom sawv daws thim xav saib nyob tob tob hauv yus puas zoo li hais.

“Peb puas ua tiag ua raws li peb qhuab qhia luag tej, los peb tseem ua tus neeg zoo sab nraud? Peb puas txhob txwm ua kom sawv daws pom tias peb yog tus neeg zoo, los peb muab siab rau cog txoj sia sab hauv kom muaj ib lub siab ncaj?”

Vaj Qhia coj sawv daws hais zaj tus Tshiab xa xov tias “Thov kom peb sawv daws tig nrhiav Leej Niam Ntshiab. Peb thov niam Mab Liab tus ua neej mus raws qhov ncaj thiab tsis muab hlob, nws yeem ua xis Tswv Ntuj siab, koj pab peb kom txawj ua pov thawj txog lub Moo Zoo yuad.”