Thaum ib tug ua txhaum peb yuav sib qhia sib ntuas, qhov no yog kev sib nyiam loj tshaj plaws

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav txog kev sib ntuas xws li ib cuab kwv tij thiab hais txog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia kom peb txhob coj tus neeg tau ua txhaum ntawd mus ua lus xaiv lus cua.

Hnub tim 10 lub 9 hli 2023 yog Hnub Chiv lub Lis Piam 23 caij Nyob Nruab Xyoo, muaj tsoom neeg ntseeg txog Yes Xus tuaj sib txoos nyob hauv Leej Ntshiab Pob Zeb lub tshav puam mloog Vaj Qhia lus ntuas thiab koom teev Ntuj raws zaj tus Tshiab xa xov.

Ua ntej yuav teev Ntuj raws zaj tus Tshiab xa xov hauv lub Lis Piam no, Vaj Qhia nthuav txog cov ntsiab lus hauv lub Moo Zoo raws li Mas Tais phau ntawv (MT 18: 15-20), hais txog Huab Tais Yes Xus qhia cov thwj tim kom txawj sib ntuas thaum muaj ib tug tau ua yuam kev.

Vaj Qhia ntuas tias thaum muaj ib tug hauv peb tau ua yuam kev, mas peb yuav nrog nws tham xws li ob kwv tij sib tham ntsiag ntsiag, yam no yog tsom txog kev sib nyiam sib hlub loj tshaj txhua yam, thiab yog yam peb tsim nyog yuav tau ua.

“Thaum koj ib tug kwv tij ua yuam kev rau koj, koj yuav pab nws daws qhov yuam kev ntawd, txhob chim rau nws.” Vaj Qhia ntuas sawv daws.

Peb pom tias feem ntau mas thaum ib tug tau ua txhaum, tsis yog peb mus ntsib nws thiab nrog nws tham ntsiag ntsiag ob leeg. Tab sis yam peb nyiam ua mas yog hais lus xaiv lus cua txog tus neeg tau ua txhaum ntawd. Tej yam zoo li no tsis xis Tswv Ntuj siab.

Lus xaiv lus moo cua (gossip) ua kom neeg sib tawg, ua kom neeg poob hauv kev txom nyem, thiab ua rau neeg poob ntsej muag. Lus xaiv lus moo cua tsis pab kom ib tug neeg zoo tuaj los yuav sawv tau, tiam sis lub xaiv lus moo cua ntawd tsuas yog rhuav neeg thiab lauj neeg lub neej mus poob hauv kev ciaj khaub xwb.

Huab Tais Yes Xus pub ib txog kev tshiab zoo dua rau peb taug thaum peb raug kev mob kev ntsaj ntawm luag lwm tus tias “Yog koj ib tug kwv tij ua txhaum rau koj, koj yuav mus cuag nws. Thaum neb ob leeg nyob ua ke, koj yuav ntuas nws.”

Huab Tais Yes Xus lo lus no yog qhia cov thwj tim kom pab qhia pab ntuas tus neeg ua txhaum los yuam kev tim ntsej tim muag, thiaj yuav pab tau kom tus neeg ua txhaum los yuam kev ntawd ras txog nws qhov txhaum los yuam kev tau.

“Ua siab loj txhob txaj muag ntuas tus neeg tau ua txhaum.” Vaj Qhia hais, “Ua siab muag siab mos thiab siab ntev ntuas tus neeg yuam kev, txhob hais lus liam lus muab txim rau nws.”

Yog peb ntuas nws tas, nws tsis yuav li peb hais, peb mam hais tus sab nraud pab nrog ntuas. Tab sis ceev faj, tsam peb thov tau tej tus neeg nyiam taug xaiv. Tus peb yuav thov tuaj ntuas peb tus kwv tij ua yuam kev, tsum yog tus neeg muaj siab dawb xav pab peb tus neeg tau yuam kev ntawd tiag tiag.

Yog nws tseem tsis yuav thiab, peb mam mus cuag tsoom neeg hauv peb nyob kom pab tuaj ntuas tus neeg ntawd, tsis yog yuav coj nws mus rhuav rau ib puag ncig paub txog nws qhov txhaum qhov ua yuam kev.

“Thaum peb tus kwv tij tau ua txhaum, peb txhob tau tes ntshi cem thiab txiav txim rau nws, qhov no yuav ua rau peb tus kwv tij tsis kam lees nws qhov txhaum.” Vaj Qhia ntuas sawv daws, “tsoom neeg sawv daws yuav pab kom tus kwv tij ntawd pom tias sawv daws thov Ntuj rau nws, nyiam nws, sawv daws zoo siab zam txim rau nws, thiab pab nws kom rov sawv taus.”

Vaj Qhia tseem ntuas ntxiv tias “Thaum ib tug kwv tij ua tsis zoo rau peb, peb puas khaws coj mus xav thiab nco cia hauv peb nruab siab? Thaum ib tug kwv tij ua txhaum, peb puas coj mus taug xaiv rau luag tej hnov? Thaum ib tug kwv tij ua yuam kev, peb puas mus ntsib nws nrog nws tham kom sib nkag siab? Thaum ib tug kwv tij ua tsis yog, peb puas pab thov Ntuj rau nws? Thov niam Mab Liab pab peb kom nrhiav tau txoj kev zoo coj peb mus koom ua ib cuab sib nyiam sib hlub nrog sawv daws.”

Add new comment

2 + 6 =