Peb tsis nyob ib leeg

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tsoom neeg ntseeg sawv daws kom rov tso siab rau Huab Tais Yes Xus nyob hauv Lo Lus thiab cov Cim Ntshiab.

Lub Moo Zoo raws li Mas Tais phau ntawv (MT 16: 13-20) mas Huab Tais Yes Xus nug cov thwj tim tias “Luag tej hais tias Neeg Leej Tub yog leej twg?” Lo lus no tseem yog ib lo lus peb sawv daws yuav rov nug peb thiab.

Vaj Qhia xam pom tias sawv daws saib Huab Tais Yes Xus yog ‘tus xib hwb loj, yog tus neeg tseem ceeb: tshwj xeeb mas yog tus neeg zoo, tus neeg ncaj, tus neeg siab tus, tus neeg muaj peev xwm, thiab ntau yam ntxiv.’

Tiam sis cov lus hais txog Huab Tais Yes Xus li ntawd tseem tsis tau txaus, vim Huab Tais Yes Xus tseem yog tus Tswv Ntuj nyob ze peb, yog tus Tswv Ntuj nyob nrog peb ntawm no. Huab Tais Yes Xus yog tus Tswv Ntuj nyob hauv lub zim txwv no, tsis yog tus Tswv Ntuj nyob txheej ntuj thaud.

Huab Tais Yes Xus muaj txoj sia thiab raws nraim ua peb luag. Huab Taus Yes Xus nyob ib sab ntawm peb, Huab Tais Yes Xus pub nws Lo Lus thiab lub txiaj ntsim rau peb, mas peb lub tswv yim thiaj kaj thiab peb lub siab thiaj rov tshiab tuaj.

Huab Tais Yes Xus yog tus kws txawj thiab yog tus coj ke thoob tsib, Huab Tais Yes Xus zoo siab ua peb luag taug txoj kev txom nyem thiab kev phem tshaj no.

Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob thiab ua tus pab peb thaum peb taug txoj kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no, xws li Huab Tais Yes Xus tau ua rau Pob Zeb thiab cov thwj tim, mas peb thiaj ntseeg tau tias peb tsis nyob ib leeg ua ntsuag nos.

Lub Moo Zoo hnub no, Pob Zeb to taub tej yam zoo li ntawd thiab nws paub tias Huab Tais Yes Xus yog Leej Pleev, yog tus Tswv Ntuj muaj txoj sia Leej Tub. Tus Tswv Ntuj muaj txoj sia ntawd nws ua tus tsim tib neeg thiab nws muab nws kev xyiv fab faib rau neeg, yog Leej Pleev.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais lus txhawb siab rau sawv daws tias yog peb pom tias qhov siab tshaj plaws hauv lub neej ntseeg txog Yes Xus los yog txoj kev taug Yes Xus qab no ntseg dhau, mas thov kom peb ntsia Huab Tais Yes Xus tus nyob ib sab ntawm peb, nws yog tus yuav pab txais peb kev qaug zog, nws yuav pab peb kom rau siab nce kom txog, thiab nws yuav tso nws txhais tes khov kho thiab muag rau saum peb ob sab pwg tab tom tsaug tsaug.

Thaum Huab Tais Yes Xus txhais tes nyob ze peb, mas peb yuav cev peb tes mus tuav thiab tso siab vim tias nyob hauv Huab Tais Yes Xus tsis muaj yam twg yuav ua tsis tau.

Yog li mas cov neeg ntseeg txog Yes Xus thiaj yuav mloog Huab Tais Yes Xus Lo Lus thiab txais cov Cim Ntshiab tsis tseg, mas Huab Tais Yes Xus thiaj yuav nyob nraim hauv lawv, lawv yuav cia Huab Tais Yes Xus ua tus coj kev.

Add new comment

3 + 7 =