Kuv puas yuav npaj roj rau kuv tus ntsuj plig?

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tsoom ntseeg sawv daws kom npaj ‘roj’ cia rau yus tus ntsuj plig, thiab tshwj lub sij hawm hauv txhua hnub tseg cia rau yam tseem ceeb coj peb mus nyob ze Huab Tais Yes Xus thiab luag tej.

Hnub tim 12 lub 11 hlis 2023 ncaj rau Hnub Chiv lub Lis Piam 32 caij Nyob Nruab Xyoo; Ntawv Moo Zoo piav txog 10 leej niam txais ntsuab taws teeb mus tos nraug vauv tuaj ua tshoob, muaj 5 leeg xyuam xim mas lawv npaj roj mus ntim lawv cov teeb ces thaum nraug vauv tuaj txog lig, lawv cov teeb tsis tau tuag, lawv tau chaws mus koom rooj tshoob. 5 tug niam txais ntsuab ruam, lawv cov roj tas ces lawv mus muas roj lawm, lawv tsis tau chaws mus koom lub ntees tshoob (MT 25: 1-13). Vaj Qhia nthuav zaj paj lug no los ntuas sawv daws kom yuav tsuj npaj roj rau yus tus ntsuj plig txhua txhuab hnub.

Vaj Qhia hais tias zaj paj lug no yog qhia tias neeg xeeb rau lub ntiaj teb no los ua dab tsi. Pom tias muaj 5 tus niam txais ntsuab xyuam xim, lawv npaj ib cov roj cia ntim lawv cov teeb kom cig mus txog lub caij nraug vuav tuaj txog, mas lawv thiaj yuav tau txais koob haum. Tshuav 5 tug mas lawv tsis xav tom ntej tom qab, lawv tsis npaj cov roj nrog. Ob pab niam txais ntsuab no sib txawv vim yog lawv ‘kev npaj’ tsis zoo tib yam.

Cov xyuam xim, lawv npaj hwj ntim roj nrog lawv lub teeb, cov roj ntawd yuav ua kom lub teeb cig. Ntawm cov ruam, lawv tsuas taws lub teeb xwb, lawv tsis npaj roj nrog li.

Yog li Vaj Qhia thiaj hais ntxiv tias lawv ob pab no muaj ‘roj’ sib txawv. Hais txog roj mas yog ib yam ntsia tsis pom vim lawv muab ntig hauv lub teeb lawm, tab sis yog tsis muaj roj mas lub teeb yuav cig pom kev tsis tau.

Vaj Qhia xav kom sawv daws pom tias zaj paj lug no cuam tshuam nrog neeg txoj sia li cas, mas Vaj Qhia thiaj hais tias yog peb tig ntsia peb txoj sia, mas peb yuav pom tias peb ua neej nyob nrog kev pheej hmoo. Muaj ntau zaus peb ntxhov siab txog peb lub cev sab nraud, ces peb muab siab tu lub cev kom zoo saib, kom tus twg ntsia los ntxim lawv siab. Tab sis Huab Tais Yes Xus hais tias ‘txoj sia qhov thoob tsib’ yog tu yam tseem ceeb neeg ob lub qhov muag tsis pom; yam ntawd yog neeg lub siab lub plawv.

Vaj Qhia hu qhov thoob tsib no ua ‘kev saib xyuas txoj sia sab hauv’; yog kom paub nyob twj ywm mloog yus lub siab, soj ntsuam yus kev xav thiab lub tswv yim, thiab npaj ib chav ntsiag ntsiag hauv nruab siab cia tau mloog Huab Tais Ntuj lub suab.

Dhau tej ntawd, peb yuav tau tso lub sij hawm saib xov tooj tseg, ces peb yuav tig los ntsia qhov pom kev nyob hauv lwm tus lub qhov muag, hauv lawv lub siab, ntsia tus Tswv Ntuj tab tom ntsia ntsoov peb.

Peb sawv daws yuav tau ceev faj kom txhob poob hauv lub qhov ntxias, peb yuav tau qee lub sij hawm rau Huab Tais thiab mloog Huab Tais Lo Lus.

Vaj Qhia rov los hais txog lub Moo Zoo hnub no tias yog ntuas peb kom tsis txhob nco npaj cov roj ntim rau txoj sia sab hauv, los yog cov roj ntim rau peb tus ntsuj plig.

Txoj siab sab hauv tsis yog nyob nyob cia li yuav tsheej xeeb tuaj tau, tab sis yog tsum npaj tas txwv tsis tu ncua thiab maj mam npaj ib hnub ib qhov zuj zus.

Yog li mas Vaj Qhia thiaj xav kom sawv daws rov nug tus kheej tias yus tau npaj yus txoj sia zoo li cas.

“Niaj hnub no kuv tab tom npaj txoj sia li cas? Puas yog kuv tab tom khaws ib pob nyiaj cia, puas yog kuv tab tom npau suav txog ib lub tsev los ib lub tsheb tshiab tshiab, los kuv tab tom npaj cov hauj lwm lub hli tom ntej kuv yuav ua?”

Vaj Qhia hais ntxiav tias “Peb npaj li no mas yeej zoo kawg lawm, txawm li ntawd, Txiv xav kom nej muab xav ntxiv mus tias nej puas tau qee lub sij hawm los tu nej lub siab lub ntsws, los teev Ntuj, los tsob hwb lwm tus, thiab nej puas tau qee nej lub sij hawm rau tus Huab Tais uas yog nej txoj sia lub hauv ntsis?”

Qhov no yog lo lus ntuas sawv daws kom soj ntsuam txog cov roj ntim rau hauv sawv daws tus ntsuj plig.

Hnub no, Vaj Qhia cev lus rau niam Mab Liab pab peb sawv daws txuag peb cov roj ntim rau peb txoj sia sab hauv.