Hu txog thiab txais Huab Tais Yes Xus los nyob hauv peb txoj sia

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus twm Huab Tais Yes Xus lo lus hais tias tso siab thiab txhob ntshai, vim Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob thiab yuav pab peb kom dim hauv nthwv cua thiab dej nphau.

Hnub tim 13 lub 8 hli xyoo 2023 no, yog ncaj rau Hnub Chiv lub Lis Piam 19 caij Nyob Nruab Xyoo, lub Koom Txoos cev Tswv Ntuj Lo Lus hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 14:22-33) piav txog thaum Huab Tais Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej mus caum cov thwj tim tab tom ntsib xwv txheej nyob hauv plawv dej ntuj Nkas Lis Lais.

Vaj Qhia hais tias zaum no cov thwj tim tau pom tias Huab Tais Yes Xus yog tus tswv ntawm txhua txhia yam, thiab Huab Tais Yes Xus yog tus yeej tej teeb meem los tej xwv txheej phem tuaj raug peb.

Nyob rau lub zim txwv ntawd, zeej tsoom saib hav dej yog ib yam txaus ntshai, tshwj xeeb mas yog thaum muaj cua hlob ntsawj kom cov dej nphau nphwv tuaj, ces lawv piv tej ntawd zoo li yog lub ntuj yeeb ceeb. Yog li mas Vaj Qhia thiaj hais tias thaum cov thwj tim tab tom poob siab vim cua hlob thiab dej ntuj nphau tuaj ntsawj lub nkoj, mas lawv pom Huab Tais Yes Xus tsuj saum nplaim dej tuaj nrhiav lawv, lawv thiaj ntshai, lawv hais tias yog lawv pom poj ntxoog.

Tab sis Huab Tais Yes Xus hais rau lawv tias “Nej tso siab mas, txhob ntshai, yog kuv xwb.” Qhov no yog Huab Tais Yes Xus tab tom qhia cov thwj tim tias Huab Tais Yes Xus yog tus loj dua tej xwv txheej ntawd, Huab Tais Yes Xus muab cov xwv txheej tuaj nphav lawv ntawd tsuj tuag nthi rau hauv nws qab xib taws. Tsis hais kev tuag, kev txhaum, los dab phem; Huab Tais Yes Xus kuj yuav ua zoo tib yam li ntawd.

Hnub no Huab Tais Yes Xus kuj yog hais rau peb tias “Tso siab mas”, vim Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob, Huab Tais Yes Xus tsis tso peb ntsib xwv txheej tib leeg. Yog li mas Vaj Qhia thiaj xav ntuas tsoom neeg ntseeg sawv daws kom hu txog Huab Tais Yes Xus pab, thaum lawv ntsib xwv txheej nyob hauv lawv lub neej, thiab cov neeg ntseeg kuj yuav txais Huab Tais Yes Xus los nyob hauv lawv xws li cov thwj tim cia Huab Tais Yes Xus nce los saum lawv lub nkoj.

Vaj Qhia tseem ntuas sawv daws kom thov Ntuj xws li Pob Zeb tau hu Huab Tais Yes Xus pab tias “Huab Tais, cawm kuv mas!”

Vaj Qhia hais ntxiv tias Huab Tais Tswv Ntuj cia peb ntsib xwv txheej xws li tus neeg caij nkoj nyob hauv plawv dej ntuj ntsib cua hlob thiab dej nphau, tab sis Tswv Ntuj pub ib txog kev rau peb dim yog tias peb txawj tso siab rau Huab Tais Yes Xus ua tus pab peb.

Yog li hnub no Vaj Qhia thiaj xav kom sawv daws khaws coj mus xav, saib thaum sawv daws lub siab muaj kev ntshai, sawv daws puas tseem ntseeg thiab tso siab tias Huab Tais Yes Xus yog tus tswv loj dua txhua yam? Peb puas hu Huab Tais Yes Xus tuaj nyob hauv peb txoj sia, peb puas txais Huab Tais Yes Xus los zaum hauv peb lub nkoj, peb puas cia Huab Tais Yes Xus ua tus coj peb kev?

“Thaum peb nyob hauv qhov tsaus ntuj nti, peb yuav tsa muag ntsia niam Mab Liab tus ua lub hnub qub taw kev rau peb, kom peb mus ntsib Huab Tais Yes Xus.”