THOV NTUJ RAU YUS OB NIAM TXIV LUB CAIJ MUAJ LUS TSIS SIB HAUM XEEB

Yog thaum yus thiab yus tus txij nkawm muaj lus sib cav sib ceg, nyias xav nyias ib zaj ua rau yus txoj kev txij nkawm tsis sib haum xeeb, mas peb Hmoob coj txoj kev ntseeg txog Yes Xus, peb yuav sib sau los sib koom thov Tswv Ntuj li no:

1. Ob leeg ua Ntoo Cuam Lub Cim.

Tus txiv xub hais cov lus no:

“Tswv Ntuj, peb Txiv muaj hwj huam tas nrho. Peb leej tib neeg txoj sia tus Tswv yog koj. Kuv thov koj pub koj txoj kev ncaj, kev ntshiab huv tuaj rhuav tshem wb txoj kev tsis sib haum xeeb.

Lub sij hawm no, wb raug dab phem kev haub kev ntxias lawm. wb ob niam txiv lub siab lub ntsws nyob tsis tus thiaj muaj kev sib cav sib ceg, tsis txawj sib mloog. Wb ob leeg lub tswv yim xav tau yuam kev, wb ob leeg lub qhov ncauj tau hais tawm lus phem.”

Tus poj niam hais ntxiv li no:

“Peb txiv Tswv Ntuj siab zoo, thov koj txhob tso wb pov tseg. Koj pub koj lub hwj chim dawb huv, ci ntsa iab los rau saum wb ob niam txiv nyob ntawm no.

Koj pub Leej Ntuj Plig kom poob nthav hauv wb nruab siab, kom wb cia li nyias txawj pom nyias txoj kev yuam kev, kom nyias txawj lees nyias qhov txhaum, kom wb lub siab muaj zog tiv qhov yuam kev, kom wb lub tswv yim txawj hais tawm lo lus muag, wb lub ncauj txawj hais tau lo lus zoo.

Wb ob niam txiv yuav txawj sib sau tu wb lub tsev neeg raws txoj kev ncaj, sib nyiam sib hlub li koj qhia rau peb leej tib neeg coj. Wb yuav ua tau ib tug piv txwv dawb huv rau ib zeej tsoom pom.

Wb ob leeg cog lus rau koj tias wb yuav tig rov los ua qhov zoo nkaus xwb, thiab wb yuav nco ntsoov koj txiaj ntsim mus li. Ua li.”

2. Ob niam txiv yuav koom saib hais zaj ‘Nyiam’ li no:

“Kuv tus Haub Tais, koj zoo tshaj tas ib puas tsav yam, kuv nyiam koj tshaj tas ib puas tsav yam, koj xav kom peb nyiam luag tej, kuv nyiam luag tej ib yam li kuv nyiam kuv.  Ua li.

3. Ob leeg ua Ntoo Cuam Lub Cim.

Add new comment

1 + 11 =