THOV NTUJ FOOM HMOOV ZOO RAU TSEV TSHIAB

Tus tswv tsev xub hais me ntsis lus txog qhov nws xav kom sawv daws tuaj pab thov Ntuj rau nws lub tsev.

Tus coj coj sawv daws ua ‘Ntoo Cuam Lub Cim’ tas ces nws hais 2-3 lo lus pab nrhiav kev txhaum thiab coj sawv daws hais zaj ‘Kuv Lees Txhaum’ thiab hais zaj ‘Kuv Ntseeg.

Tas ces tus coj yuav xaiv Ntawv Moo Zoo los nyeem rau sawv daws mloog. (MT 4: 1-11, MT 9: 32-34, MT 12: 22-23, MK 5: 2-13)

Nyeem tas tus nyeem yuav tsa suab tias: “Huab Tais Pleev.”

Sawv daws teb tias: “Lub qab ntuj neeg cav txog koj.”

Tus coj yuav nthuav 2-3 lo lus rau sawv daws mloog. Tom qab nthuav tas mas yuav hais zaj ‘Ntiab Kev Phem’ li no:

“Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab. Nej peb leeg koom ua ib tug Tswv Ntuj loj muaj hwj huam tas nrho thiab ua vaj nyob mus li.
Peb ua ke sib sau nyob hauv ….. lub tsev no los thov nej lub txiaj ntsim, lub hwj huam, lub hwj chim, lub zog loj zog nchav nqes los rau hauv lub tsev no thiab nqes los rau cov neeg nyob hauv lub tsev tshiab no.
Thov nej los ntiab, los caum thiab rhuav tshem dab phem dab ntxwg nyoog tej kev haub kev ntxias, kev plees kev yi, kev ua dab ntub npau suav phem, kab mob kev nkeeg, vij sub vij sw, thiab tas ib puas tsav yam tsis zoo kom tsis txhob los paug, los aiv lub tsev no thiab cov neeg nyob hauv lub tsev no.”

Hais zaj ntiab kev phem no tas, mam txuas zaj ‘Thov Tswv Ntuj Foom Hmoov Zoo’ li no:

"Peb sawv daws thov Huab Tais! Peb Txiv Tswv Ntuj muaj hwj huam, peb thov koj foom hmoov zoo rau saum lub tsev no mas!
Thov kom cov neeg nyob hauv lub tsev no tsuas muaj ntsib kev noj qab nyob zoo, tsis txhob muaj mob muaj nkeeg, kom sawv daws txawj txuag nyias lub cev lub siab kom ntshiab huv thiab tsim txiaj, kom sawv daws tau yeej dab phem, kom sawv daws txawj ua ib co neeg siab loj siab tawv, kom sawv daws txawj sib nyiam sib hlub thiab txawj tsim kev thaj yeeb rau lub ntiaj teb, kom sawv daws txawj nco ntsoov txog Tswv Ntuj cov txiaj ntsim.
Huab Tais, peb thov koj tso lub zog los roos lub tsev tshiab thiab roos cov neeg nyob hauv lub tsev no mus li.
Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev. Ua li.”

Tas ces muab ‘dej ntshiab’ los pov foom hmoov zoo, thiab ib txhij hu zaj ‘Nkauj Paj Nruag 90’ tus ua tsev nyob hauv Huab Tais.

Thaum pov dej ntshiab tas mam thov Ntuj thiab ua Ntoo Cuam Lub Cim xaus li no:
 "Peb thov kom Huab Tais Leej Txiv, thiab Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig tso ib lo lus foom hmoov zoo nqes los rau saum nej.”

Sawv daws yuav teb tias: “Ua li.”

Tus sau: XH. Nkaj Xwm Thoj
Vam txog: Phau ntawv pab thov Ntuj (HANCA)

Add new comment

9 + 11 =