Ob txiv tus mus xyuas teb chaws

Zaj dab neeg no piav txog 2 txiv tub nkawd mus ncig teb xyuas chaw, ces nkawd mus ntsib tus nab loj loj yuav muab nkawd tom noj.

Tags