Kws txuj Yaj Daus nyob Minnesota, sau ib phau ntawv hais txog Hmoob

Yaj Daus yog ib tug tub koom tes thaum ub nyob Los Tsuas teb thiab yog ib tug neeg tseem ceeb ntawm haiv neeg Hmoob. 

Phau ntawv no muaj ntau yam ntsiab lus sau ua ntawv Aas Kiv, ntawv Fab Kis thiab ntawv Nplog. Phau ntawv yog hais txog txuag thiab khaws tej keeb kwm rau cov hluas txheej tom ntej. Kuv txiav txim siab sau phau ntawv no thiab xaiv tej sob lus uas kuv tau ntsib tau pom ntawm tus kheej nrog rau tej liv xwm, kab lis kev cai thiab txuj hmoob. Kuv muab sau ua ke rau hauv phau ntawv no. Kws txuj Yaj Daus yog tus hais.

Phau ntawv no yog ib phau ntawv piav txog liv xwm Hmoob thiab yog ib phau ntawv muaj txiaj ntsig qab hau rau cov hluas yav tom ntej. Kuv vam tias cov uas tau nyeem kuv phau ntawv no lawm, tsis hais Hmoob los Nplog yuav to taub txog tsov rog nyob Los Tsuas teb zoo tuaj. Txij thaum pib mus txog thaum xaus, Hmoob thiab Nplog li liv xwm txheej thaum thiab nyem no. Vam tias phau ntawv no yuav pab kom cov tub ntxhais hluas Hmoob thiab Nplog zoo siab txog txoj kev twj lij uas lawv tau txais nyob hauv cov teb chaws sab hnub poob, xws li As Mes Lis Kas thiab Fab Kis. 

Txij xyoo 1975 Los Tsuas teb tawg, cov Hmoob ntau pua txhiab leej tau khiav ua neeg thoj nam mus txawv teb chaws.