KAB KE KHI TES FOOM HMOOV ZOO

Tus tswv tsev xub hais ob peb lo lus ua ntej tias vim li cas nws thiaj ua rooj mov los khi tes. Hais tas ces tus coj thiaj coj sawv daws ua Tswv Ntuj tsaug thiab thov Ntuj.

TC: “Hu txog Leej Txiv, thiab Leej Tub, thiab Leej Ntuj Plig lub npe.”

SD: “Ua li.”

TC: “Kwv tij sawv daws, peb ua ke tuaj ntawm no, yog …(npe)... tau caw peb tuaj koom nrog nws ua Tswv Ntuj tsaug, thiab ho pab thov Huab Tais Tswv Ntuj pov hwm …(npe)... ntxiv mus kom … (npe)… tsuas ntsib kev luag ntxhi mus li xwb.

        Yog li ntawd, peb sawv daws yuav zoo siab koom ntsws nqa tes ua ib suab los cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim thiab tej txiaj ntsim koob hmoov uas dhau los Huab Tais Tswv Ntuj tau pub rau … (npe)…

        Peb kuj tseem yuav thov kom Huab Tais Tswv Ntuj txuag peb txhua tus kom peb txhua leej tsuas ntsib kev kaj siab lug mus li.”

Tus coj nyeem Ntawv Moo Zoo (MT7:7-11) rau sawv daws mloog:

“Kwv tij sawv daws, nej mloog cov lus hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo: Yes Xus hais tias "Nej thov, ces nej yuav tau txais, nej nrhiav, ces nej yuav ntsib, nej khob qhov rooj, ces luag yuav qhib rau nej. Vim tias leej twg thov, nws yuav tau txais; leej twg nrhiav, nws yuav ntsib; leej twg khob qhov rooj, mas yuav muaj tus qhib qhov rooj rau nws. Nej leej twg tus tub taij mov, nej puas yuav muab ib lub pob zeb rau nws noj? Yog nej tus tub taij ib tug ntses, nej puas yuav muab ib tug nab rau nws? Txawm tias nej yog neeg phem, tsis kav nej txawj pub tej yam zoo rau nej cov me nyuam. Li ntawd nej Txiv nyob saum ntuj haj yam txawj pub qhov zoo tshaj rau cov neeg thov nws.”

Tus coj seev suab tias: “Huab Tais Pleev.”

Sawv daws yuav txais tias: “Lub qab ntuj neeg cav txog koj.”

Tus coj yuav coj sawv daws hais zaj thov Ntuj: Peb txiv nyob saum ntuj. Thaum hais zaj ‘Peb txiv nyob saum ntuj’ tas tus coj yuav hais cov lus thov tias:

           “Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig uas nej koom ua ib tug Tswv Ntuj muaj koob meej nto moo lug. Koj yog tus nyob siab. Thaum lub ntuj tsis tau muaj, lub teb tsis tau xeeb, koj yeej ib txwm nyob. Koj yog tus Tswv Ntuj Tswv Teb, koj yog peb tus Huab Tais, koj yog peb lub zog, yog tus ceev peb txoj sia, koj yog peb qhov chaw vam khom.

           Peb Leej Txiv siab zoo txawj khuv leej neeg, peb thov koj tso koj lub hwj chim, tus duab ntxoov ntxoo, tej txiaj ntsim koob hmoov ntshiab huv, muaj zog; nqes los saum …(npe)… thiab tsev neeg txhua tus, thiab peb txhua leej tuaj sib koom nyob ntawm no.

           Peb thov kom …(npe)… thiab tsev neeg txhua tus tau txais txoj kev thaj yeeb, kev noj qab nyob zoo taug li lawv lo lus thov ntawm koj.

           Huab Tais Tswv Ntuj, thov koj pub koj lub zog, lub tswv yim, txoj kev thoob tsib tuaj nres …(npe)… lub siab lub cev kom nws ua ib tug tub txib ntxhais txuas nyob ruaj nreb hauv txoj kev tsob hwb koj mus li, thiab kom nws ua ib tug yam ntxwv zoo rau txhua leej pom; lawv thiaj yuav los nrog tu tau lub ntiaj teb no kom tiav li koj nyiam.

           Huab Tais Tswv Ntuj siab zoo tas nrho, koj tau zoo siab kawg nkaus, koj thiaj tau pub kom koj Leej Tub Yes Xus Pleev tsheej xeeb yug los ua ntiaj teb neeg tus cawm seej. Thov koj pub kom peb taug tau Huab Tais Yes Xus tus cwj pwm zoo.

           Huab Tais Yes Xus, koj yug peb txoj kev tseem ceeb rau peb taug. Koj yog peb lub zog, koj yog tus npo peb txoj sia kom dim ntawm kev ua phem, koj yog peb qhov chaw vam khom. Thov koj nqes los pab …(npe)… thiab tsev neeg txhua tus kom lawv tau txais yam muaj nuj nqes, kev thoob tsib, kev txawj ntse raws li lawv lo lus thov. Peb sawv daws txhua tus yuav nco ntsoov nqa tes ua koj tsaug tsis txawj tas. Ua li.”

Thaum hais lo lus thov Ntuj tas, yuav tsa tes rau saum cov xov paj thiab ua Ntoo Cuam Lub Cim rau, thiab hais cov lus foom hmoov zoo rau cov xov paj tias:

           “Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig, uas nej koom ua ib tug Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam nyob mus li.

           Huab Tais Tswv Ntuj, koj yog txoj kev tseem ceeb, txoj kev pom kev. Koj yog txoj sia tus tswv, koj yog peb lub zog.

           Peb thov koj foom koob foom hmoov zoo nqes los rau saum cov xov no, kom yog ib co xov dawb huv, kom nqa koj lub zog, txiaj ntsim tuaj nrpg peb lo lus khi …(npe)… thiab tsev neeg txhua tus, kom muab khi rau …(npe)… thiab tsev neeg txhua tus tsuas ntsib kev dawb kev huv, kev thoob tsib, kev noj qab nyob zoo mus txog txhiab niag tim puas xyoo. Ua li.”

Foom hmoov zoo rau cov xov tas ces yuav faib xov rau sawv daws coj los khi tes. Thaum khi tes yuav hais lus foom hmoov zoo tias:

           “Aud! Hnub no yog hnub dawb, hmo no yog hmo huv. Kuv tuav txog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig lub npe ntshiab. Kuv muab cov xov paj ntshiab dawb huv no los khi koj mas yog coj Huab Tais Tswv Ntuj lub hwj chim los cog rau hauv koj.

           Khi koj no los nrog niam txiv, nrog kwv nrog tij, nrog viv nrog ncaus. Thov kom Huab Tais Tswv Ntuj pov hwm koj, txuag koj kom koj tsuas nyob ntshiab li dej huv li txhuv, tsis txhob muaj mob muaj nkeeg. Pub kom koj tsuas tau lub laj lim tswv yim thoob tsib. Xav yam twg yog yam tseeb, ua yam twg kom tau raws li lub siab xav. Kawm txuj kom tau txuj kom los kav laj mej pej xeem lawm ib tog ntuj. Kawm ci kom tau ci kom los kav pej xeem huab hwm lawm ib tog teb. Zaum mas xws peb Hmoob, sawv mas xws tub tshoob.  Sawv mas xws peb li, zaum mas xws ib tug tub kawm ci no ntag lauj!”

Tus raug khi tes yuav teb tias: “Zoo lauj!”

Thaum sawv daws khi tes foom koob foom hmoov tas, tus coj tig los foom hmoov zoo rau cov txhiam xws:

           “Huab Tais Tswv Ntuj tus muaj hwj huam loj tas nrho, thov koj foom koob foom hmoov zoo, foom kev dawb huv nqes los rau saum cov zaub cov mov, kom cov txhiam laj txhiam xws nyob ntawm lub rooj no txia ntshis ua ib cov zaub mov ntshiab.

           …(npe)… thiab tsev neeg, thiab peb sawv daws noj tag mus ua roj ua ntshav, ua lub zog loj zog nchav tiv thaiv kab mob kev nkeeg.

           Thaum peb noj tag, peb muaj lub tswv yim thoob tsib ua neej nyob hauv txoj kev sib nyiam sib hlub. Peb sawv daws tsoom neeg nyob hauv lub ntiaj teb no thiaj yuav tu tau lub ntiaj teb no kom tiav li koj nyiam.

           Li ntawd, peb thov tuav koj lub npe ntshiab. Ua li.”

Tus coj coj sawv daws hu zaj nkauj ‘Tswv Ntuj ntsia mov coj peb nce rooj’ li no:

          Tswv Ntuj ntsia mov coj peb nce rooj.

          Zaum ncig phaj qav zaub zoo.

          Peb thov Tswv Ntuj tig ntsia.

          Foom lus zoo lus coj sia kom peb noj tag peb yim muaj zog

ua txoj hauj lwm uas Tswv Ntuj tos.

Hu zaj nkauj tas ces sawv daws mam li pib noj mov saum lub rooj.

Tus sau: XH. Nyiaj Kaub Yaj

 

Add new comment

17 + 1 =