HMOOB KEV CAI DAB QHUAS 5

Rov piav txog kev ua dab yam li ‘Tus Npua Rooj’ thiab ‘Tus Npua Tai’. Tus npua rooj no yog ua txi lub qhov rooj tag, vim lub qhhov rooj tag tsis tso kev rau cov plig mus yos mas nws saib koj tsev neeg zoo. Yog li ib xyoos los txog koj thiaj yuav tsum tua ib tus npua los rau tus dab qhov rooj tag ntawd, yog tias koj tsis ua mas txawm ua rau koj tsev neeg muaj mob ntag.

Tus ncej tag mas ib sim neeg yeej tsis tso lus rau koj tsev neeg mus tuag li. Mas luag kuj tis npe rau tias ‘Yawm Ntxhawg Yawm Neeg’ no. thaum ua tas mas muab pob tsaig npua no khi cia saum tus ncej tag cia kom tus dab ntawd nws zov lub pob tsaig no mus txog hnub tus tswv tsev tuag ces tus npua thiaj li coj tus tswv tsev ntawd mus thawj thiab dua. Mas thiaj ta sib tug dab.

Tus npua no mas ib phaj neeg tsuas pub ib tug ua xwb, yog thaum nws tuag lawm mam li muab lub pob tsaig npua no los hlawv pov tseg mas thiaj tas rau tiam ntawd.

Mas kev teev dab txi dab hauv Hmoob kev cai mas muaj li no xwb. Muaj ntau xeem Hmoob nyias kuj ua nyias txawv me ntsis thiab, tab sis raws li kuv mas cov tseem ceeb mas muaj li no xwb.

Add new comment

13 + 6 =