DAB NIAM DAB TXIV

Tsuas ntxiv nram no mus yog piav txog ‘Dab Niam Dab Txiv’ raws li yawg Nom Suav xeem Hawj tau sau tseg nyob hauv nws tsab ntawv ‘Hmoob Kev Cai Dab Qhuas’.

Nws sau li no: Dab niam dab txiv yog yus cov poj yawm txwv koob uas tau tuag mus ua dab lawm los lawv kuj paub txog koj, yog koj muaj dab tsi koj yuav tsum hlawv xyab mus thov txog dab niam dab txiv tuaj pab koj. Yog tias koj hu tsis txog los pa xyab mus txog rau niam rau txiv kom tuaj pab. Mas thiaj li hais tias muaj dab niam dab txiv. Mas thiaj ua muaj tus nyuj dab, tus nyuj dab no yog tua los rau niam txiv noj.

Vim neeg mas muaj 3 tus plig tseem ceeb, thaum tuag lawm mas 3 tus plig ntawd mus ua zoo li no: Tus ib mas nws tsis tuag, nws thiaj mus zov ntxa zov cov pob txha mus li. Ib tug mas nws rov mus thawj thiab ua neeg dua. Ib tug mas coj neeg mus rau qhov tuag lawm.

Tus uas nws mus zov ntxa ntawd mas yog zov cov pob txa nyob tom toj ntxas mus li, tuag tsawg tus los yeej tsawg tus mus zov ntxa zov pob txha; thiaj muaj pog koob yawg koob pog suab yawg suab. Yog li no peb Hmoob tseem pheej muaj laig niam txiv poj koob yawm txwv txog plaub tsib tiam neeg vim lawv cov plig mus zov ntxa no, ces tseem pheej rov los nrhiav noj nrhiav haus ntawm cov tub cov kiv, rov los ua mob ua ntsaj rau cov tub cov kiv kom lawv yuav tsum ua tus nyuj dab no rau. Muaj tej tus hais tias ib tug nyuj ib tug dab mas hais tias yuav ib zaug nqe xwb yog vim hais tias nws tshuav tub tshuav kiv mas nws tsis tau noj tsis tau haus mas nws los yuav nqe. Mas thiaj ua tus nyuj dab rau nws kom nws tsis txhob yob mob yob ntsaj rov los rau yus, es nws tau tus nyuj ntawd mus ua nws luag nyob.

Muaj tej tus mas nws yuav tsum los yuav txog peb tug nyuj, vim nws tuag lawm los nws tshuav tub tshuav kiv coob ces nws yuav los yuav txog li peb tug thiaj tag. Mas thawj tug mas los yuav ntawm tus tub hlob, tus ob mas los yuav ntawm tus tub ob, tus peb mas nws los yuav ntawm tus tub ntxawg kiag. Txawm tias nws muaj txog tsib rau leej tub, mas tsuas yog los yuav ntawm ob tug tub hlob thiab tus tub ntxawg xwb ces tag.

Yog li no sawv daws thiaj los laig dab niam dab txiv. Mas dab niam dab txiv no yog koj muaj kev ntshai, muaj kev poob siab, los yog dab qus hem rau koj ces koj hu txog dab niam dab txiv los pab koj ntag. Yog koj hu txog mas yeej yuav pom ib yam ua rau koj paub kom koj tsis txhob mus los tsis txhob ua, thiab ua rau tej yam hem koj ntawd yuav tsum ploj mus. Yog li no yus thiaj ntseeg txog dab niam dab txiv tuaj pab yus tiag.

Add new comment

16 + 3 =