dab neeg

Zaj dab neeg no piav txog ib tug tub ntsuag, nws muaj ib tug tsog nrog nws, tus tsog no pab kom tub ntsuag muaj poj niam los pab ras nws lub neej.