UN ceeb toom tias cov teb chaws As Xias nyob ntawm ntug hiav txwv, ceev faj tsam dej hiav txwv nce siab tuaj

Tsoom pej xeem feem coob ntawm As Xias teb yog nyob raws ntug hiav txwv ntau, ces sawv daws muaj feem cuam yuav raug teeb meem los ntawm huab cuav pauv ntxeev thiab dej nyab ntau dua. Antonio Guterres uas yog tus lwm thawj tswj ntawm UN thiaj hais tias : lub hiav txwv Pas Xis Fiv tab tom raug kev kub ntxhov, cov neeg feem coob kuj tab tom khiav tshais chaw. Xyoo 2013 txog 2022 dej hiav txwv nce siab li ntawm 4 millimetres nyob hauv ib xyoos. Muab xam rau cov xyoo 1901 txog 1971, mas dej hiav txwv nce siab tuaj li ntawm 3 npaug.

Dej hiav txwv nce siab tuaj, mas yuav ua teeb meem rau cov nroog nyob raws ntug dej. Cov nroog nyob As Xias teb uas muaj neeg nyob coob, xws li Bangkok, Mumbai, Shanghai, Dhaka thiab Jakarta, mas muaj feem yuav raug dej nyab ntau dua.

Ib zeej tsoom neeg li ntawm 900 plhom peej uas nyob raws ntug hiav txwv nyob thoob ntiaj teb, mas yuav raug teeb meem los ntawm dej hiav txwv nce siab tuaj. Zim txwv no cov neeg nyob hauv cov teb chaws Pas Xis Fiv xws  li, Fis Ntsis, Vas Nus As Tus thiab cov pov txwv Solomon tab tom tsiv tshais chaw, vim tej qhov chaw nyob qis tshaj dej hiav txwv lawm. 

Tsoom pej xeem yam tsawg li ntawm 15 plhom leej nyob As Xias yuav raug teeb meem dej nyab nyob hauv xyoo 2030. Dej hiav txwv nce tuaj ces yuav nyab Bangkok, Hooj Koos, Tokyo, Jakarta, Xes Us, Thais Pes thiab Mas Nis Las. Vim cov av feem ntau yuav nyob qis tshaj dej hiav txwv. 

Yog yuav xam tas ib tsoom neeg nyob raws ntug hiav txwv As Xias, mas yuav muaj 600 plhom tus neeg raug teeb meem dej nyab.