Saib xyuas peb lub tsev 3

Saib xyuas peb lub tsev 3

Tshem tawm tej toob xib qias neeg uas tsis tsim nyog.
Sim xav seb 7,000 plhom tus neeg yuav pov tseg tej toob xib qias neeg tau ntau npaum cas. Niaj hnub ib tug neeg twg pov tej toob xib qias neeg li ntawm 2 kg thiab cov toob xib qias neeg ntawd 1 xyoos pov tseg li ntawm 1,500 taas (Ton), muab 1,500X7 ces koj yuav paub tias vim li cas thiaj muaj tej toob xib qias neeg ntau npaum ntawd thiab ua cas thiaj muaj teeb meem rau huab cua xyoo ntoo ib puag ncig.
Qhov txawv tshaj mas yog 75 feem pua ntawm cov toob xib qias neeg peb tuaj yeem rov muab los ua dua tshiab thiab siv dua tau, yog kev rov muab nchuav dua tshiab (Recycle). Kev rov muab nchuav dua tshiab los yog Recycle, mas muab tej toob xib thiab hnab roj hmab rov los nchuav dua siv. Yog ua li no, mas txhais tias peb tsis tau muab tej toob xib qias neeg ntawd pov tseg tu nrho tsis yuav. Pab txuag kev tsim toob xib tshiab thiab txo pa roj. Kev rov nchuav dua tshiab, kuv pab kom cov toob xib uas peb tsis siv lawm tsis raug faus thiab ua teeb meem rau neeg.
 
Kev rov nchuav dua tshiab los yog Recycle yog yam ntxim sawv daws siab.
Ntxiv no mus yog qhov tseeb ntawm kev Recycle rau me nyuam yaus, kom lawv paub qhov tseeb ntawm kev Recycle thiab teeb meem huab cua ib puag ncig peb. Qhia kom lawv paub coj tus yam ntxwv Recycle.
Ntau yam toob xib uas tuaj yeem muab rov los siv tau, xws li :
(1) Ntawv (2) roj hmab (3) tsom iav (4) txhuas (5) tej ntaub ntos (6) zeb teeb (Bettery) (7) tej toob xib hais hluav taws xob (electronic) (8) txhiam xws noj
Txhua yam toob xib uas sib txawv, yuav tsum siv ntau yam los tsim thiab kev tsim qee yam uas kom muaj kuab paug rau ib puag ncig. Yog tias muab nws rov ua dua tshiab (Recycle), mas yuav txuag tau ntau yam thiab tsis muaj kuab paug.
Kev muab ntawv rov los ua dua, 1,000 kg ntawv txuag tau ntoo 17 tsob, dej 7,000 nkas loos (Gallon), roj a 2 barrel thiab hluav taws xib 4,000 kilowatt. Cov hluav taws xob uas koj txuag tau, txaus siv rau ib lub tsev 5 lub hlis.
Muab xam cov ntawv uas neeg siv, mas ib yim neeg yog siv lawm 6 tsob ntoo.
Tej txhiam xws noj seem uas muab pov tseg nyob hauv ib xyoos yog 21 plhom taas (Ton), yog tias peb xyaum muab coj los ua chiv, mas yuav zoo rau tej huab cua ib puag ncig peb cuag li peb muab 2 plhom lub tsheb rho tawm hauv kev tsheb. 
- Yog tsoom pej xeem As Mes Lis Kas muab cov ntawv xov xwm li 10 feem pua rov los ua dua tshiab, mas txuag tau ntoo 25 plhom tsob nyob hauv 1 xyoos.
- Muab 1 lub tais txhuas rov ua dua, nws txuag tau hluav taws xob li peb siv ib lub teeb hluav taws xob 100 watt uas taws 20 teev thiab saib TV 2 teev. 
- Yog muab tas cov hwj roj hmab uas tsoom pej xeem As Mes Lis Kas pov tseg, mas yuav ncig tag lub ntiaj teb 4 zaug. 
- Yog muab cov lam hwj rov los ua dua tshiab, mas yuav txuag tau pa Carbon dioxide li ntawm 315 kg cov pa ncho rau saum ntuj. 
- Lwm tus neeg tsis xav tau cov khaub ncaws koj xav tau, kev muab ntaub ntuag los ua dua, mas txuag tau kev siv dej, av thiab chiv lawm ntau heev, vim yuav muaj ntaub siv yuav tsum yog cog maj cog ntuag.

Koj yuav xub pib dab tsi ua ntej ?
Yog koj xav muab txhua yam rov ua dua tshiab, koj yuav tsum xub xaiv cov toob xib uas yuav koj xav tias yuav rov ua tau tawm ntawm cov ua tsis tau. Vim cov toob xib koj xaiv tau ntawd, yuav muaj cov Koom Haum Recycle tuaj sau nyob hauv tej zej zog. Qee qhov chaw muaj tej tus neeg txais yuav cov toob xib ntawd rov qab coj mus nchuav tsim ua dua tshiab (Recycle).

Vim li cas peb thiaj yuav tsum rov ua dua tshiab los yog Recycle ?
Kev muab tej yam toob xib uas yus siv lawm rov ua dua tshiab yog thawj lub txiaj ntsim ntawm kev ua hauj lwm, kev tsim tej yam tshiab kuj tuaj yeem tsim tau ib yam nkaus. Txhua zaus uas yus rov nchuav ua dua tshiab, mas yog yus xav pab txuag txhia yam nyob ib puag ncig yus, txawm tsis ntau los yeej tau me ntsis. Ua rau kev ntov ntoo tsawg, kev siv dej thiab siv hluav taws xob tsawg tuaj. Vim tas txhua yam toob xib uas peb siv puav leej yog siv xyoob ntoo los tsim. Tsis tas li ntawd, ntiaj teb neeg kuj coob zuj zus tuaj, ces ua rau lub ntiaj teb neeg txhawb xeeb txog xyoob ntoo thiab txhua yam heev zuj zus.
Thov kom txhob pub muaj toob xib qias neeg faus rau hauv av ntau thiab rov ua dua tshiab raws li peb ua tau, kev muaj lub siab maj mam ntawm tib neeb pab txuag tau txhua yam nyob ib puag ncig peb ntau heev. Peb txhua tus paub txog kev nchuav thiab ua dua, tab sis kev paub thiab kev ua lub neej tsis yog ib yam. Tab sis kom peb nco tias nws yog ib yam ntawm peb feem cuam uas peb tsim nyog ua. 
 

Add new comment

7 + 6 =