Saib xyuas peb lub tsev 2

Saib xyuas peb lub tsev 2

Cov xwv txheej peb paub thiab raug peb lub neej.
Muaj qee yam uas pab kom peb lub neej vam meej nyob ntiaj teb no. Qee yam uas hais ntawd yog tsis kub ntxhov tsis ua teeb meem rau txhua yam muaj txoj sia. Li ntawd peb yuav kho thiab hloov kom nrog nws sib haum tau yooj yim.
Yav tag los cov huab cua sov pauv ntxeev thiab ua rau lub ntiaj teb txias heev, yog lub sawm fem dej khov. Kev pauv ntxeev ntawm huab cua sov ua rau txias tuaj lawm 2-3 Degree, tab sis kuj ua rau ntau yam muaj txoj sia tiv no tsis tau, ces tau tuag thiab ploj mus lawm. 

Huab cua sov ntawm lub ntiaj teb yog dab tsi ?
Koj tau hnov hais txog teeb meem ntuj sov los yog ntuj kub thiab muaj ib txhia neeg xav tias yog tshwm sim los ntawm neeg tej hauj lwm. Thiab cov huab cua kub kub sov sov kuj nyob nrog peb nraim. 97 feem pua ntawm cov kws txuj zim txwv no, lawv xav tias yog qhov tseeb tias : yog vim txhua yam pa ncho uas yog neeg hlawv, ces thiaj ua kom muaj Carbon Dioxide saum huab muaj ntau dua thaum ub. Yeej muaj tseeb tiag, peb siv roj thiab hluav taws ntau, vim tib neeg nyob ntiaj teb coob zuj zus tuaj, ces txhais tau tias txhua yam neeg yuav siv ntau heev rau yav tom ntej. 
Yav tom ntej tseem yuav muaj kev kev tso Carbon Dioxide thiab Gas Methane ntau dua qub tuaj, yuav ua rau lub ntuj kub ntxiv. 
Tam sim no lub ntiaj teb sov tuaj li ntawm 1 Degrees Fahrenheit, yog muab piv rau thaum xyoo 1800, mas lub ntiaj teb nyuam qhuav sov nyob hauv 30 xyoo dhau los no xwb. Koj sim xav seb yuav siv qhov kub npaum li cas los ua kom lub ntiaj teb no sov tuaj li 1 Degree ntxiv ? Nws yuav siv txog ntau pua xyoo los ua, mas lub ntiaj teb thiaj li yuav kub tau li 1 Degree. 

Lub ntiaj teb qhov kub sov
Cov txheej huab los yog txheej huab cua nyob saum nruab ntug, yog tiv thaiv thiab lim lub ntiaj teb qhov kub kom haum rau txhua yam muaj txoj sia nyob ntiaj teb, xws li tej lwg dej, Carbon Dioxide, Methane, Nitrous Oxide thiab Ozone.
Thaum cov sab hnub ua kom lub ntiaj teb ntaiv, ces lub ntiaj teb qhov kub tig rov qab ci mus rau saum nruab ntug, tej feem ntawm qhov kub kub raug cov txheej huab thaiv, thiaj ua rau lub ntiaj teb muaj qhov sov so rau neeg thiab huab cua xwm yeem. 
Yog thaum cov txheej huab nruab ntug tsis zoo lawm, ces teeb meem nws yuav muaj tuaj. Vim cov pa tawv ncho Carbon Dioxide thiab Methane uas neeg siv yuav ua kom qhov ntaiv ntaiv kub kub ntawm lub ntiaj teb kub tuaj, ces yuav ua rau huab cua sov thiab kub heev. 

Teeb meem ntuj kub
Yog tias lub ntiaj teb no kub thiab sov dhau lawm, peb yuav ua li cas ?
Nws yuav muaj ntau ntau yam tsis zoo rau txhua yam uas muaj txoj sia nrog rau tib neeg. Hais txog huab cua pib pauv ntxeev, mas qhov sov yuav txias, hos qhov txias yuav sov, tej khaub lig cua uas peb tau pom tag los kuj yuav muaj heev zuj zus thiab loj tuaj. Qee zaus yuav ua kev piam sij loj dua tej peb tau pom tag los. Qhov sov sov ntawm dej hiav txwv kuj yuav nce siab heev. Muaj qee thaj tsam ntuj nag yuav tsawg dua txhia xyoo, tej qoob loo hlob tsis taus vim tsis muaj dej nag los ywg. Thaum tsis muaj qoob loo, ces neeg tsis muaj txhiam xws noj, yuav muaj neeg tshaib plab coob tuaj. 
Cov dej kho hauv hiav txwv thiab cov dej khov nyob saum ces kaum ntuj siab yuav yaj,
dej hiav txwv yuav nce siab tuaj siab li ntawm 6 tshim, cov nroog loj uas nyob ntawm tej ntug hiav txwv yuav raug dej nyab tog hauv hiav txwv. Thaum ntawd yuav ua rau neeg tuag coob, nroj tsuag tuag tas thiab tsiaj tuag ntau plhom tus.
Teeb meem ntuj kub tsis yog zoo li kab mob sib kis, nws yog tshwm sim tam sim no. Yog peb ua tib zoo xav, mas teeb meem ntuj kub yog ib qho txaus ntshai kawg, tab sis kuj teem muaj qee yam uas pab tiv thaiv los sis daws kho kom lub ntuj txhob kub kub. Yog ntiaj teb neeg sib koom siab txhob tso pa ncho thiab txhob muab hnab roj hmab pov tseg rau hauv hiav txwv lawm. Yog peb tsis daws kho tam sim no, mas cov me tub me nyuam thiab cov neeg txheej tshiab tom ntej no yuav tau txais tej yam teeb meem loj tshaj zim txwv no. 

Add new comment

1 + 0 =