Quav pob kws ua rau hluav taws qus ncho pa mus puv Thaib qaum teb thiab Los Tsuas teb.

2 lub hlis dhau los no, tsoom pej xeem nyob Thaib qaum teb thiab Los Tsuas teb nrog rau lub xeev Shan uas nyob Myanmar teb yuav tsum tiv cov pa taws ncho uas yog huab cua phem tshaj nyob hauv ntau xyoo dhau los. 

Twb yuav txog ib tag hmo lawm, lub hli nra ua tsos kub hnyiab yam txaus ntshai heev. Tej kev tsheb muaj ib oo ya ri nqug. Peb lub qhov ntswg hnov tsw kub hnyiab, peb caj pa txhaws thiab peb lub qhov muag los kua muag. Ua zoo li no txij thaum lub 2 hlis los lawm. Phattanik Masa uas nws nyob hauv lub nroog Maesai, nyob Thaib quam teb, nws siv ntaub npog qhov ncauj 2 txheej lub sij hawm nws sawv pub txhiam xws noj rau cov hauj sam nyob ntawm ntug kev nrog lwm tus neeg. 

Muaj ntau txhiab leej neeg tau mus pw hauv tsev kho mob, vim lawv txoj hlab plawv ua pa tsis taus. 2-3 lub lis piam tag los no, lub nroog Chiangmai yog lub nroog uas muaj iab oo ntau tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb no. Cov neeg ua hauj lwm raug tso cai kom nyob hauv tsev thiab ua hauj lwm nyob hauv tsev. Hluav taws qus tshwm sim los ntawm huab cua kub thiab qhuav tshaj qhov qub nyob rau ntau qhov chaw nyob toj siab, ces thaum toj kub hnyiab neeg mus tsis txog, tsheb tua hluav taws kuj mus tsis txog thiab tsis muaj peev nyiaj txiag los txhawb nqa.

Cov neeg ua liaj ua teb tau luaj hav zoov los cog pob kws, feem ntau yog cog coj los pub tsiaj, vim cov neeg noj nqaij muaj coob. Ces yuav tsum luaj teb cog pob kws kom ntau tuaj thiaj txaus. Tus nqi pob kws kuj nce siab tuaj, cov neeg ua liaj ua teb yuav tsum cog pob kws kom ntau, ces thiaj muaj kev hlawv teb ntau dua qub.

Cov xwm txheej no thiaj xaus rau qhov tsis zoo ntawm kev ua liaj ua teb los ntau xyoo. Cov iab oo uas ncho mus thoob qhov txhia chaw thiaj yog qhov phem tshaj plaws nyob hauv 10 tawm lub xyoo.