Ntxhov siab, khuam siab thaum lub Leej Haum Kuj cog lus hais txog kev txuag dej hiav txwv.

Cov teb chaws uas sib koom nyob hauv lub Leej Haum Kuj muaj ntau yam hauj lwm yuav tsum ua kom tau sib cog lus hais txog qhov kawg sawv daws yuav tsum txuag lub hiav txwv loj kom tau, ua ntej kev sib tham yuav xaus rau 5 hnub tom ntej. Cov lus no yog cov neeg tuaj sib sau sab laj thiab cov tub soj ntsuam ua tus hais tawm.

Tom qab 15 xyoos ntawm kev sib tham hais txog dej hiav txwv yam raws kev cai thiab tsis raws kev cai, cov sawv cev ntawm cov teb chaws tau sab laj nyob tuam ceeb New York hnub tim 20 lub 2 hlis, uas yog kev sib tham zaum 3 thiab zaum kawg hauv ib xyoos. Sawv daws paub txog ntau yam teeb meem thiab pom tias tsis muaj kev daws kho. Tus thawj tswj lub rooj sab laj Rena Lee thov kom cov neeg tuaj sib tham “txhim kho thiab sib pab tsim kom muaj”.

Lub hiav txwv nruab nrab pib ntawm ciam dej hiav txwv uas muaj lag luam ntawm cov teb chaws, uas yog nyob nrug deb ntug hiav txwv li 200 mile dej hiav txwv, los yog 370 km. Qhov dej hiav txwv nruab nrab thiaj poob nyob ntawm kev kav txhua lub teb chaws. Lub pas dej hiav txwv nruab nrab yog muaj cov niam dej li ntawm 60 feem pua nyob thoob ntiaj teb, thiab yuav luag ib nrab ntawm lub ntiaj teb. Tab sis lub pas dej hiav txwv nruab nrab tau txais kev muab siab rau tsawg dua tej ntug dej hiav txwv thiab yam muaj txoj sia. Txhua yam muaj txoj sia nws tseem nyob rau hauv kev sib cav txog yuav ua li cas cov chaw tiv thaiv dej hiav txwv, uas yog ib feem tseem ceeb ntawm kev cog lus yav tom ntej yuav raug tsim tawm li cas.

Ib yam uas muab los sib cav yog kev ntsuas txog teeb meem ntawm txhua yam nyob ib puag ncig thiab txhua yam hauj lwm, xws li kev ua mining.

Add new comment

4 + 7 =