Kev txo cov hnab roj hmab ntawm cov teb chaws hauv hiav txwv tab tom ua ntxiv mus nyob Sri Lanka.

Kev txo cov hnab roj hmab ntawm 30 lub teb chaws raug teeb tseg kom pov cov hnab roj hmab rau hiav txwv tsawg zuj zus. Kev pov hnab roj hmab yog los ntawm kev thauj toob xib hauv hiav txwv thiab cov koom haum ntes ntses hauv hiav txwv ntawm cov xeem ntuj, xws li ciam dej hiav txwv Is Ntias naj, Maldives thiab Sri Lanka. 

Kev txo cov hnab roj hmab no tau txais kev pab los ntawm sab hnub poob uas hu ua SWITCH-Asia. Muaj Sri Lanka ua phooj ywg nrog Is Ntias ua tus ntaus thawj. Cov teb chaws uas muaj feem cuam tau txais txiaj ntsim ntawm kev ncig tsham teb chaws kuj koom tes nrog thiab. 

Sri Lanka teb muaj kev txhab hais txog txais cov hnab roj hmab ua ntu zus, ces thiaj muaj cov hnab roj hmab li ntawm 500,000 metric tonnes (MT) nyob hauv ib xyoos. Thiaj ua rau kev txo thiab khaws cov hnab roj hmab hauv hiav txwv muaj teeb meem.

Raws kev soj ntsuam mas muaj cov hnab roj hmab 1 plhom tawm ton nyob Sri Lanka uas txhua xyoo khaws tsis paub tas. Ib nrab ntawm cov hnab roj hmab yog los ntawm cov niam dej, cov kwj deg thiab ntug hiav txwv, ces thiaj ua teeb meem loj kawg rau dej hiav txwv. Qhov qias neeg ntawm cov toob xib roj hmab thiab cov hnab roj hmab ua rau kev ntes ntses poob qis nyob raws ntug hiav txwv Sri Lanka. 

Qhov kev txo hnab roj hmab no, yog ua los kom tau tiv thaiv cov hnab roj hmab ntawm nruab nqhuab txhob poob mus rau hauv hiav txwv thiab yuav sib pab daws kho txhua yam teeb meem hauv hiav txwv kom ntau dua qub tuaj, tsis hais yuav siv sij hawm luv los ntev.

 

Add new comment

15 + 5 =