Kev kub ntxhov los ntawm huab cua hloov

Peb kheev kheev xav tias huab cua hloov yog los ntawm tib neeg txhais tes los, thiab yog qhov yuav tshwm sim loj rau yav tom ntej. Yam muaj txoj sia nyob As Mes Lis Kas thiab nyob thoob ntiaj teb tab tom raug kev kub ntxhov niaj hnub no.

Cov duab uas peb ntsia pom txog huab cua hloov thiab cov xwm txheej hais txog huab cua, yog dej nyab, huab cua kub, ntuj qhuav, khaub lig cua, hluav taws qus thiab dej khov yaj. Tam sim no lub ntiaj teb qhov kub yog 1.1 oos xam nyob hauv cov xyoo 1901 txog 2020. Huab cua hloov yog hais txog qhov kub kub muaj ntau tuaj ntxiv. Ces dej hiav txwv kuj nce siab tuaj, ua rau pom meej txog qhov huab cua hloov. Zim txwv no peb thiaj pom tias lub ntuj qhuav thiab dej nyab heev kawg los sis tseem muaj lwm yam tshwm sim thiab. Yam uas peb cia siab thiab muaj nqis : xws li dej, lub zog, kev thauj mus los, tsiaj qus, kev ua liaj ua teb, yam muaj txoj siab thiab tib neeg kev noj qab haus huv, tab tom ntsib cov teeb meem los ntawm huab cua hloov. 

Huab cua hloov, lub ntuj qhuav ces yuav ua teeb meem rau kev cog txhiam xws noj thiab tib neeg lub cev, dej nyab kuj yuav ua rau sib kis kab mob thiab ua kev puas tsuaj rau ntau yam. Teeb meem ntawm tib neeg lub cev, kuj yuav ua rau cov neeg tuag txhab ntxiv, cuam tshuam txog txhiam xws noj thiab kev txais neeg ua hauj lwm. 

Kev xav txog cov teeb meem yav tom ntej uas yuav raug los ntawm huab cua hloov, yog ib qho uas zam tsis dhau thiab muaj ntau heev. Tam sim no peb paub txog cov teeb meem thiab kev daws kho lawm, kev tshawb fawb yam tsis tu ncua kuj tseem muaj tej yam tshiab ntxiv thiab.