LEEJ NTSHIAB KAS MIS LOS (St. Camillo Dellis).

Leej Ntshiab Kas Mis Los yug nyob hauv lub nroog Npus Ntxis As Nis Kos, nyob Is Tas Lias qab teb. Kas Mis Los yug hnub tim 25 lub 5 hlis xyoo 1550. Nws tuag hnub tim 14 lub 7 hli xyoo 1614, nyob hauv cov Camillian lub tsev nyob Los Mas. Nws txiv yog ib tug thawj tub rog. Thaum Kas Mis Los tseem yau, nws nyiam twv txiaj thiab ua neeg dog dig. Tom qab nws txiv tuag lawm, mas nws mam mus ua cov tub rog ntiav tua rog nrog cov yeeb ncuab uas ntaus Is Tas Lias teb lub caij ntawd. Ces nws raug phom ntawm caj dab taws, lawv thiaj coj nws los kho nyob hauv tsev kho mob. Nyob hauv cov tub rog Kas Mis Los kuj tau poo ib co phooj ywg tsis zoo, ces nws raug ntiab tawm tsis pub ua tub rog. Txawm li ntawd tsis kav Kas Mis Los tsis hloov nws tus yam ntxwv, nws tseem twv txiaj yuam pov ua rau nws tshuav luag nuj nqis ntau. Qhov kawg nws ua neeg thov khawv thiab ua zog txhim ib lub tuam tsev rau cov Kas Pus Tshis. Thaum Kas Mis Los tig los yuav lub siab tshiab, mas nws thiaj cog lus nyob hauv lub Koom Haum Kas Pus Tshis. Tab sis nws tsis tau cog lus tag ib sim neej, ces tsis ntev nws tawm hauv lub Koom Haum mus, vim nws lub caj dab taws rov qab mob. Kas Mis Los thiaj mus kho mob nyob hauv lub tsev kho mob Xaas Ntsias Kos Mos (San Giacomo Hospital). Thaum nws nyob hauv tsev kho mob, mas nws thiaj paub txog qhov txom nyem ntawm cov neeg mob. Ces nws txiav txim siab muab nws tus kheej los ua hauj lwm pab cov neeg mob. Nws muab siab rau ua hauj lwm nyob hauv lub tsev kho mob mus txog thaum nws tau ua tus thawj tswj saib lub tsev kho mob. Tom qab no nws pom tias kev ua hauj lwm tsis txaus, ces nws thiaj tawm los tsim nws ib lub Koom Haum. Xyoo 1584, Kas Mis Los tau txais lub cim zam txhaum pub nws ua Txiv Plig. Nws thiab 2 tug phooj ywg thiaj tsim lub Koom Haum pab cov neeg muaj mob. Lawv muab siab rau saib thiab kho cov neeg muaj mob rau txhua txhia qhov chaw. Lawv pib ua nyob hauv lub tsev kho mob Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob Los Mas xyoo 1585. Xyoo 1588 lawv tau mus saib cov neeg mob nyob hauv lub nroog Nes Pos (Naples). Xyoo 1591, Kas Mis Los lawv lub Koom Haum thiaj tau txais daim ntawv zeem tseeb raug cai tuaj ntawm Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 14. Txiv Plig Kas Mis Los tau tawm ntawm kev ua tus choj lub Koom Haum xyoo 1607, thiab nws tag sim neej hnub tim 14 lub 7 hli xyoo 1614 nyob Mas Das Les Nas uas yog lub Koom Haum Kas Mes Lias (Camillian Faculty) lub tsev. 
Xyoo 1742, Vaj Qhia Npes Nes Dis tim 14 thiaj tsa Txiv Plig Kas Mis Los ua Tim Khawv. Xyoo 1746, nws raug tsa ua Leej Ntshiab. Xyoo 1886, Vaj Qhia Lis Os tim 13 tsa Txiv Plig Kas Mis Los ua Leej Ntshiab pov hwm cov neeg mob, cov kws kho mob thiab cov tsev kho mob. 

 

Add new comment

2 + 17 =