Zaj nyeem hnub tim 22 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 22 LUB 9 HLI, HNUB RAU LUB LIS PIAM 24 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 8: 1-3)


Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum Huab Tais Yes Xus ncig thoob lub teb chaws kom tau tshaj txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mas muaj neeg coob raws Huab Tais Yes Xus, tab sis cov nyob nrog Huab Tais nraim mas yog cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov poj niam muaj lub siab ntseeg. Ntawv Moo Zoo hais tias muaj Mab Liab Mas Ntas Las, Zag, Xus Xas Nas thiab coob leej ntxiv.
Cov neeg no lawv nyias tuaj nyias ib cheeb tsam tuaj, lawv nyias muaj nyias niam nyias txiv, lawv ib tug lub siab tsis thooj ib tug, lawv lub tswv yim kuj sib txawv thiab. Tab sis lawv sawv daws nyob ua ke sib haum xeeb tau vim lawv nyiam thiab muab siab dai dhuam rau Huab Tais Yes Xus.
Kwv tij Hmoob, hnub no peb los raws Huab Tais Yes Xus xws li cov neeg peb tau hnov hauv lub Moo Zoo hnub no, mas peb yuav yoog raws li lawv. Peb yuav xyam taug txoj kev ncaj, kev hwm Ntuj, kev ntseeg, kev nyiam, kev tij lim, kev hlub luag mos nyoos.
Kwv tij, tej yam zoo li hais yog yam peb yuav tau xyaum coj. Hos tej yam zoo li nram no mas peb yuav tau tso pov tseg; xws li kev tsis hwm Ntuj, kev moab hlob, kev nrhiav lus sib cav, kev ntshaw nyiaj txiag.
Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum nej hnov hais tias yuav tsum tso kev ntshaw nyiaj txiag mas ntshai muaj nej coob tus yuav hais tias ‘yog peb tsis ntshaw nyiaj txiag, peb yuav muaj siab nrhiav yug peb lub cuab, yug peb tsev neeg lod?’
Kwv tij, Huab Tais Yes Xus tsis tau hais kom peb nyob dag hnub dhau hnub, Huab Tais Yes Xus qhia kom peb ua hauj lwm. Tab sis qhov peb xav hais mas yog kom nej muab Tswv Ntuj saib ua qhov loj, nej yuav xub nrhiav Tswv Ntuj ua ntej, nej yuav faib nej tej nyiaj los pub rau tus neeg tsis muaj, nej txhob khaws xyeem ua nej tug xwb.
Nyob zoo sawv daws.