Zaj nyeem hnub tim 20 lub 1 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 20 LUB 1 HLIS 2024 
HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA FAS NPIAS
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 3: 20-21)
Cov kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo nej hnov hnub no mas luv kawg, lub Moo Zoo tsuas hais tias Yes Xus cov kwv tij xav tias Yes Xus tsis meej pem lawm no xwb. Peb muab coj los xav saib yog vim li cas cov kwv tij thiab xav li ntawd?
Yog nyob hauv nej lub zos, muaj tej tus neeg hais tej yam txawv txawv, ua tej yam tsis zoo li sawv daws ua; mas nej puas xav tias yog nws vwm los tsis meej pem!
Ib yam li peb cov Hmoob yeej pom tias nyob hauv qub kev cai, mas thaum dab neeb yuav los thawj tus twg mas dab neeb yuav los looj koov nws, ua ua rau nws vwm tas. Qhov tiag mas nws tsis vwm tab sis yog sawv daws tsis paub txog qhov nws ua ntawd xwb.
Huab Tais Yes Xus cov kwv tij, thaum lawv hnov zej zos cav txog Huab Tais Yes Xus tias nws ntiab tau dab, nws kho tau neeg tej txiab mob, nws tsis caiv Hnub Xas Npas Tos xws li luag tej, nws tseem niaj hnub tham rau sawv daws mloog tas niaj tas hnub tsis xyeej noj mov thiab. 
Lawv hnov li no, mas lawv thiaj xav tias ntshe yog Huab Tais Yes Xus tsis meej pem lawm tiag, nws vwm lawm, nws puas hlwb lawm.
Kwv tij Hmoob sawv daws, muaj ntau zaus peb pom tej tus neeg kub siab tham txog Yes Xus, tshaj txog lub Moo Zoo, mas peb xav li cas rau tus ntawd. Peb puas yuav hais tias yog nws vwm, peb puas yuav hais tias yog nws tsis meej pem, peb puas thuam nws.
Yeej muaj tseeb tiag, tej tus neeg lawv hais tas zog txog Tswv Ntuj vim lawv xav tau lus qhuas, los yog vim lawv xav dag sawv daws. 
Yeej muaj tseeb tiag, tej tus nws hais tsis saib lub caij lub nyoog, ua rau ntxim txaj muag.
Yog li peb yuav ua li cas? Peb yuav lees rau Tswv Ntuj tias peb yog ib tug neeg me me tsis muaj zog, peb lub tswv yim ntsuas tsis tau Tswv Ntuj lub tswv yim, ces peb yuav thov Tswv Ntuj pub Leej Ntuj Plig tuaj kaj peb lub siab lub tswv yim.
Nyob zoo sawv daws.