Tswv Ntuj cov lus hloov tau kuv lub neej (The Word of God can change my life)

Tswv Ntuj cov lus hloov tau kuv lub neej (The Word of God can change my life).

Kuv nyiam qhov Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hu peb kom muaj kev sib faib thiab ua tsaug ntau ntau. Tswv Ntuj cov lus thiab lub zog tam sim no, ntawm nws cov lus hais thiab qhov peb lees txais, tab tom raug soj ntsuam nyob hauv peb tej kev nyeem ntawv Moo Zoo. Nyob hauv His Xais zaj 50, qhov tseem ceeb tshaj nyob hauv ntawv His Xais nws muaj ntau fab, tab sis kev xyuam xim nyob hauv Tswv Ntuj cov lus nws yog qhov zoo tshaj. Mloog tus Yaj Saub His Xais cov lus hais :
“Yas Ves hais li no : nag thiab daus npu poob dawb vog saum ntuj los thiab lawv ywg dej rau thaj av kom zoo tuaj thiab txi txiv, pub noob rau tus tseb. Cov lus uas tawm ntawm peb lub ncauj los yog zoo li ntawd”.  
Hais yooj yim tias : Tswv Ntuj cov lus pub tswv yim, vim Tswv Ntuj yog tus tsim txhua tsav puas yam. Tswv Ntuj cov lus txhib txog cov lus hais, vim li ntawd thaum nag thiab daus npu poob los thiab tsis los ntxiv lawm, nws tsis ua kev kub ntxhov rau lawv. Tswv Ntuj cov lus hloov tau txhua yam, peb xav tias lub ntuj uas peb tawm mus pom yog tus yam ntxwv uas peb nkag siab. Vim li cas thiaj yuav tsum yog qhov tseeb ?
Tsuas yog ua kom zoo dua xwb. Peb puas tuaj yeem lees txais qhov kev xav zoo li ntawd los yog qhov chaw ?
Lub ntiaj teb no raug sau cim los ntawm qhov kev nkag siab txawv txawv “thaum nag thiab daus npu los, thiab tsis rov los ywg lub ntiaj teb” raws li lawv lub hom phiaj. 
Vim li ntawd, peb tau hnov Tswv Ntuj cov lus nyob hauv yam muaj txoj sia, tus qauv thiab qhov tseeb ntawm tej nroj tsuag thiab cov lus ntshiab huv uas muaj zog.
Tseeb tiag, tam sim no peb mus deb dua ntawd lawm. Nyob hauv Tswv Ntuj cov lus hais, hais tau tob heev nyob hauv His Xas Lais cov liv xwm hauv Ntawv Cog Lus Qub. Tswv Ntuj tau tshaj nws cov lus rau haiv His Xas Lais thiab tiav log.
Thaum Tswv Ntuj tshaj nws cov lus, mas chiv thawj yog lub ntuj ntsuab thiab lub hiav txwv nyob nrog Tswv Ntuj, thiab lo lus uas yog Tswv Ntuj. Tswv Ntuj cov lus ua kom txhua yam tsheej xeeb, thiab Yes Xus lub zog nyob hauv cov lus Ntshiab ntawd. 
Ntxiv mus no yog yam kuv yuav hais tam sim no.
Kuv cov phooj ywg Kav Tos Liv, kuv xav tias peb cov phooj ywg uas yog Plos Tes Taas yuav hais li no thiab nkag siab zoo dua qhov peb ua. Kuv tab tom hais txog lub zog ntawm lo lus no, yog tias koj cia Tswv Ntuj cov lus nkag los rau koj lub neej, hloov koj lub neej, yog tias koj nyeem tsis tau Ntawv Ntshiab tiag tiag. Kuv hais txog kev nyeem Ntawv Ntshiab hais txog Yes Xus, koj yuav tsis tuaj yeem nyeem tau Ntawv Ntshiab, yog tias koj tsis muaj lub zog txaus. Yog koj qhib siab me me thiab qhib siab txais lo lus no, koj yuav tsis yog tus neeg qub ntxiv mus. Kuv xav tias muaj ib tug neeg loj uas nws ua tiav, yog hais txog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus, tab sis nws tsuas yog hais txog Vas Tis Kas Ob xwb.
Vas Tis Kas Ob xav kom peb txhib thiab tshawb nrhiav lub zog nyob hauv Tswv Ntuj cov lus dua ib zaug. Saib nyob hauv Ntawv Ntshiab, Yes Xus tau piav txog ib zaj tshwj xeeb uas raug sawv daws siab, yog hais txog tus neeg tseb nplej, tus ntawd yog Yes Xus. Yog cov noob uas tseb nyob hauv txhua tiam neeg. Yes Xus tau piv txog tej yam zoo li ntawd rau peb. Thaum tus tseb nplej tawm mus tseb, mas muaj ib txhia noob poob raws tej ntug kev, noog yuav los khaws noj. Tej txhia noob poob nyob saum pob zeb uas muaj av tsawg, nws yuav qhuav thiab tuag mus. Tseem muaj tej txhia noob poob nyob hauv hav pos thiab. Hos cov noob poob rau daim av zoo, mas nws yuav txi txiv ncw ntau caum npaug. Tus tseb cov noob yog Yes Xus thiab nws tseb dab tsi ? 
Nws tseb Tswv Ntuj cov lus.
Ib qho ntxiv, nws yog qhov tseeb txaus ntshai uas kuv tab tom qhia ntawm no, vim lub nra yog nyob ntawm peb. Nyob hauv lo lus no, peb yuav tsum txiav siab thiab ua raws. Peb txais Tswv Ntuj cov lus tau li cas ? Nod yog ntawv Moo Zoo uas ceeb laj nrhiav tau ib yam li Mas Tais ntawv Moo Zoo. Feem ntau Yes Xus cov lus hais, mas yog kom peb xav tswv yim txog tej nws hais. Yes Xus hais tias : “Nej ua tib zoo mloog zaj hais txog tus tseb nplej. Cov noob nplej uas poob nyob ntawm tej ntug kev, yog cov hnov Tswv Ntuj cov lus tab sis lawv tsis to taub, ces dab phem tuaj nyiag tau lawv mus lawm.”
Zaj hais txog Yes Xus, lawv tuaj yeem muab ua tus qauv tau, tab sis lawv tsis to taub txog zaj no. Tam sim no thiaj muaj ntau yam uas lub Koom Txoos qhia qhov tseeb rau koj. Koj yuav kiam tias lub Koom Txoos tsis txawj nthuav, ces lub Koom Txoos thiaj muaj kev txhaum uas tsim nyog yuav daws kho. 
Kuv yuav maj mam nkag siab txog kuv cov hauj lwm kom zoo dua qub, kuv yuav maj mam nkag siab txog tib neeg txoj kev sib raug zoo kom zoo tuaj, kuv yuav siv kuv lub tswv yim ua kom nkag siab txhua yam. Tab sis kuv tsis tau siv kuv lub sij hawm rau Tswv Ntuj cov lus li, thiab muaj pes tsawg leej uas lawv tseem kawm ntawv nyob hauv tej tsev kawm ntawv uas lawv muab siab rau txog kev teev hawm ? 
Dab tsi uas tshwm sim nyob hauv Tswv Ntuj cov lus no ? Tej yam no tsis tau cog nyob hauv peb nruab siab, ces peb yuav kiam lub Koom Txoos, tab sis nco ntsoov tias peb txhua tus puav leej yog neeg txhaum thiab muaj txhaum ib yam. 
Yes Xus hais tias : “Lub noob uas poob rau saum pob zeb, yog cov uas lawv tau hnov lub Moo Zoo thiab lawv zoo siab txais. Tab sis lawv tsis muaj cag, ces lawv yuav nyob tsis ntev.” Thaum kuv muaj kev ntxhov siab thiab kuv ua cov hauj lwm tshaj Ntuj Lus, mas kuv kheev kheev nco txog lo lus no.
Muaj coob leej txiv neej ua tub tshaj Ntuj Lus, vim lawv tau hnov lo lus no thiab nws yog lub zog zoo li tus cag nrhau nyob hauv lawv. Tab sis thaum lawv txoj kev kub siab ntaug lawm, ces zoo li raug kaw. Peb yuav muab siab rau cog hom noob ntawd, txawm tias peb txoj kev kub siab lug twb dhau mus lawm, tsis kav kuv tsis zoo siab npaum li thaum kuv hnov Tswv Ntuj cov lus thawj zaug. Koj yuav tseb noob kom haum lub caij thiab lwm lub caij, kom coob leej tau hnov. Tam sim no koj yuav hais tias :
 “Yog kawg, muaj ib ntu hauv lub neej uas kuv zoo siab heev hais txog kev ntseeg, thiab kuv kuj zoo siab txog Tswv Ntuj, tab sis kuv tsis cog nws cov noob.”
Qee txoj kev nyuaj siab thiab kev raug hiam, nws muaj tshwm sim tas li. Qee txoj kev nyuaj siab thiab qee txoj kev txom nyem, nws ntaus kuv, nws meem txom kuv, ces koj yuav cog lub noob ntawd thiab muaj ib hnub nws yuav txawj ploj mus.
Hom noob uas poob rau cov hav pos, yog cov tau hnov Tswv Ntuj cov lus, tab sis nws txoj kev ntxhov thiab kev nplua nuj ua rau nws txoj kev ntseeg tsis txi txiv. Sim xav seb peb puas yog ntxhov siab txog ntiaj teb lub cuab tam ntau dhau. Li ntawd, peb thiaj tau hnov Tswv Ntuj cov lus uas yog lub zog, yog yam yuav hloov thiab rov kho peb lub neej. Tab sis ntiaj teb kev nplua nuj kuj raws thiab ntxias peb lub siab tas li.
Pib peb muab siab rau txog tej kev ci ntsa thiab tej kev cuav nyob hauv peb tus kheej, ces peb thiaj txawj nrhiav qhov tseem ceeb rau peb. Ntawd yog lo lus nug uas kuv xav tias peb yuav muab dab tsi ua khoom plig rau peb lub siab ? 
Yes Xus hais tias : “Cov noob uas tseb rau thaj av zoo, yog tus tau hnov Tswv Ntuj cov lus thiab to taub, ces nws yuav txi txiv ntau npaug.”
Kuv ntseeg zaj no tias : yog koj cia Tswv Ntuj cov lus los nyob hauv koj lub tswv yim thiab koj lub siab, mas Tswv Ntuj cov lus yuav hloov tau koj lub neej. Yog koj muab siab rau, koj ywg dej, koj cog nws, nws yuav loj hlob nyob hauv koj. Ces koj yuav pom tias nws txi txiv ntau caum npaug. Tswv Ntuj cov lus nws yuav ua rau koj muaj siab nyob, ua rau koj lub siab loj dav tuaj thiab nws yuav ua rau koj muaj kev sov siab ntau dua qub. Yog li ntawd, Tswv Ntuj cov lus yuav ua kom tiav raws lub hom phiaj, yog tias peb koom tes nrog nws.