Lo lus ntawm lub neej hauv lub 1 hlis

Lo lus ntawm lub neej


Lo lus ntawm lub neej hauv lub hlis no, yog lub hauv paus hauv lub lis piam thov Ntuj pub kev thaj yeeb rau cov neeg ntseeg nyob hauv xyoo no.
“Nyiam koj tus Tswv Ntuj tas sib tas ntsws, tas tswv yim tas zog, thiab nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj”
Nyob ntawm kev mus Yes Lus Xas Les, Yes Xus raug ib tug Kws Lij Choj tav thiab nug nws tias : “Xib Hwb, kuv yuav ua li cas kuv thiaj tau txoj sia nyob mus li ?”
Yes Xus teb nws tias : “Nyob hauv txoj cai muaj dab tsi sau tseg ?” Thiab Yes Xus hais ntxiv tias : “Koj yuav nyiam koj tus Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas tswv yim tas zog. Thiab koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj.”
Tus Kws Lij Choj nug ntxiv tias : “Leej twg yog tus nyob ze kuv ?”
Yes Xus thiaj teb nws ntxiv thiab piav txog zaj tus Xas Mas Lias siab zoo, Yes Xus tsis tau hais txog lwm tus uas yog tus nyob ze. Tab sis Yes Xus piav txog tus yam ntxwv pom dej siab uas kav tag nrho txhua yam nyob hauv peb. Peb tsim nyog yuav ua tus nyob ze nrog lwm tus. Vim li ntawd, lo lus nug thiaj yog lo lus tias :
“Peb yuav ua cov nyob ze nrog lwm tus tau li cas ?”
Ib yam li tus Xas Mas Lias, peb tuaj yeem saib xyuas peb cov kwv tij uas lawv xav tau kev pab thiab peb txhob ntshai cov xwv txheej uas niaj hnub tshwm sim nyob ib ncig peb. Peb txoj kev hlub tuaj yeem txhawj xeeb thiab nqa kev pab mus rau luag, txhawb nqa thiab xa dej siab mus rau cov neeg lawv xav tau kev pab. Peb yuav ntsia pom tias neeg yog lwm tus thiab ua rau lawv xws qhov peb ua rau peb. Nov yog txoj cai kub uas peb pom nyob hauv lwm txoj kev teev hawm. 
Khaas Nthis piav lwm zaj tias : “Koj thiab kuv yog tib tug, kuv tsis tuaj yeem ua phem rau koj yam li tsis ua phem rau kuv.”
Yog tias peb tsis quav ntsej txog yam cov nyob ze peb xav tau, tsis hais yog toob xib los fab ntsuj plig, peb kuj tsis tuaj yeem hais tau tias peb nyiam lawv ib yam li peb nyiam peb. Peb tsis tuaj yeem hais tau tias peb nyiam lawv ib yam li Yes Xus nyiam lawv. Nyob hauv cov neeg uas muab siab rau, lawv yuav tau txais lub zog txhawb siab los ntawm txoj kev nyiam kev hlub uas Yes Xus qhia. Tsis muaj chaw rau kev tsis sib luag, kev raug tso tseg los yog kev tso tseg. Thaum twg kuj xij, yog peb xav tias cov nyob ze peb yog neeg txawv ntsej muag, lawv cuam tshuam kev sov siab hauv peb lub neej, thiab lawv khaum peb kev, mas peb yuav hais tsis tau tias peb nyiam peb tus Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, vim Yes Xus tsis tau qhia peb li ntawd. 
Yes Xus qhia peb tias : “Nyiam koj tus Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas tswv yim tas zog. Thiab nyiam cov nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj.”
Lub neej yog qhov tshwm sim tam sim no uas peb soj ntsuam ib ncig peb, thiab kev txawj sib mloog. Peb tuaj yeem pom tej yam ntxim siab thiab pib xav txog tej yam peb tsis tau xav txog. Nov yog qhov uas tshwm sim rau Victoria.
“Nyob hauv lub tsev teev Ntuj, kuv ceeb ib lub suab qab zib ntawm ib tug poj niam As Fiv Kas uas nws zaum ntawm kuv ib sab. Kuv zoo siab nrog nws thiab txhawb nqa nws, kom nws koom nrog pab neeg hu nkauj nyob hauv lub tsev teev Ntuj. Ces qhov no yog qhov ua kom wb tau sib tham. Kuv pom tau tias nws yog ib tug Leej Phauj tuaj ntawm Equatorial Guinea uas nyuam qhuav hla lub tuam ceeb Madrid tuaj. Nws thiab ib pab neeg txais tu ib co me nyuam tub thiab me nyuam ntxhais uas raug tso tseg. Lawv tu cov me nyuam ntawd kom mus txog thaum lawv loj hlob. Cov tub ntxhais hluas no lawv kawm ntawv nyob hauv lub tsev kawm txheej siab thiab kawm ua hauj lwm, thiab lawv kuj muaj lub tsev xaws tshuab. Tab sis Leej Phauj hais tias lawv tsis muaj tshuab xaws khaub ncaws txaus, thiab qee lub nquag piam nquag kho. 
Kuv hais rau nws tias kuv mam pab nrhiav tej lub tshuab xaws khaub ncaws tshiab ntxiv, kuv tso siab rau Yes Xus thiab ntseeg tias Yes Xus yuav mloog txog tej yam lawv xav tau. Qhov no ua rau kuv cia li muaj kev nyiam kev hlub, yam tsis tau muab dab tsi los ntsuas. Kuv muaj ib tug phooj ywg, nws paub ib tug tswv muag khoom uas muaj lub siab zoo koom nrog txoj kev hlub no. Nws kho cov tshuab xaws khaub ncaws 8 lub thiab nws pab ib co tshuab luam khaub ncaws. Muaj 2 tug phooj ywg kuj yuav pab ib cov tshuab xaws khaub ncaws tshiab thiab. Tab txawm yuav mus kev nyob hauv 2 hnub so 600 miles kuj xij. “Lub tshuab ntawm kev cia siab” kuj tuaj txog Mas Las Npos. Cov neeg nyob hauv teb chaws Equatorial Guinea tsis muaj leej twg ntseeg txog qhov no, thiab qhov ua tau tsuas yog ua tsaug ntau ntau xwb !”