NOJ MOV NPLEJ TSHIAB

Thaum nplej siav lawm, mas yuav muab nplej kom txaus hu kwv tij neej tsa tuaj noj ib pluag. Yuav npaj ib tug tsiaj cia tua los noj mov nplej tshiab thiab. Txawm yog qaib npua los xij.

Yog yus tsev neeg nplua nuj, ces ntes ib tug npua muaj plaub tsib taus los loj dua coj los tua noj ntxuag mov nplej tshiab. Yog tsev neeg tsis muaj ces siv qaib los yeej tau; tsawg tus los xij.

Cov kwv tij Hmoob coj qub kev cai, mas yuav tsum npaj ib tsum mov coj los laig dab. Tsum mov no rau ib taig mov tshiab, ib taig nqaij, ib co diav txhos khwb rwg rau hauv choo mov. Tus txiv tsev yuav hu txog poj koob yawm txwv; nws hu txog ib tug, mas nws hais ib dia mov de ib qho nqaij thiab hais ib dia kua los ntse rau cov mov, ces muab nchuav rau saum rooj. Thaum laig dab tas, mam rau tsum mov loj rau kwv tij neej tsa sawv daws los noj.

Cov kwv tij ntseeg Kav Tos Liv, mas yuav tsis laig dab thiab tsis hu dab niam dab txiv los noj lawm. Lawv tsis ntseeg tias cov tuag yuav los nrog noj tau. yog li thiaj muaj ib lo lus nco txog lawm xwb. Cov kwv tij ntseeg Kav Tos Liv yuav ua zoo li no :

Thaum ua nqaij ua mov yuav siav, mas tso ib tug neeg mus hu kwv tij neej tsa tuaj nrog noj.

Thaum nqaij mov siav lawm, yuav coj los rau ua ib tsum mov loj. Ces tas sawv daws los sawv ncig tsum mov; tus tswv tsev thiaj hais ob peb lo lus nco txog poj yawm txwv koob. Tus tswv tsev yuav hais tias : ‘Nyem no, peb tsis laig dab lawm tiam sis peb yuav ua Ntuj tsaug thiab nco txog niam txiv poj yawm txwv koob.’

Nws has li no tas, ces nws coj sawv daws ua ntoo cuam lub cim; tus txiv tsev ntawd yuav hais tias : ‘Huab Tais tus tswv ntuj tswv teb, hnub no kuv ua qoob tshiab siav; tsoom kwv tij sawv daws tau tuaj nrog noj nrog haus. Muaj lus ua koj tsaug.

Huab Tais Tswv Ntuj, koj tau pov hwm kuv tsev neeg ib puas nees nkaum leej khwv nce toj nqes taug tiv tshav tiv nag ua tau noj tau haus. Huab Tais Tswv Ntuj, koj tau thaiv dab thaiv tsov thaiv mob thaiv ntsaj tau nyob dawb nyob huv dhau niaj dhau xyoo. Muaj lus nqa tes ua tsaug nco txog koj txiaj ntsha txiaj ntsim mus li, ua li.’

Tus tswv tsev hais li no tas, nws mam hais rau sawv daws tias : ‘Peb sawv daws hais zaj peb txiv nyob saum Ntuj ua Huab Tais Ntuj tsaug ua ke.’

Ces sawv daws yuav hais zaj ‘Peb txiv nyob saum Ntuj’. Hais zaj peb txiv nyob saum Ntuj tas, ces tus tswv tsev yuav ua ib teg tuav txog nws niam nws txiv, cov kwv cov tij  thiab poj koob yawm txwv uas tuag lawm. nws hais tias : ‘Niam thiab txiv, pog thiab yawg, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm…..nyem no kuv tsev neeg ua tau nplej tshiab siav, peb nco txog nej sawv daws. Niam thiab txiv; kuv tsev neeg ib puas nees nkaum leeg ua noj ua hnav nce toj nqes taug, ua tau tsum mov tsum nqaij; kuv yuav nco txog nej sawv daws huv si.’

Thaum hais li no tas, tus tswv tsev mam coj sawv daws hais zaj ‘cav txog tsoom Leej Ntshiab. lawv sawv daws yuav hais li no : ‘Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov nyiam kev pluag; Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv li. Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov siab zoo; lawv yuav txais lub ntiaj teb ua lawv tug. Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov quaj ntsuag; yuav muaj tus nplij lawv. Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov nqhis thiab tshaib txog txoj kev ncaj; yuav muaj tus daws lawv qhov nqhis. Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov hlub luag tej; yuav muaj tus hlub lawv. Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov siab dawb siab huv; lawv yuav pom Tswv Ntuj. Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov tsim kev thaj yeeb; lawv yuav hu ua Tswv Ntuj cov tub. Cov muaj txoj hmoov zoo, yog cov raug luag tej yuam vim lawv ua raws txoj kev ncaj; Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv li.’

Hais txog ntawm qhov hais ib dia mov mus rau nraum qhov rooj tag; hu rov dab qus, dab hauv toj hauv pes los noj; kom lawv pov hwm peb, mas cov ntseeg tsis ua lawm.

Cov ntseeg Kav Tos Liv tsuas vam txog Huab Tais Ntuj pov hwm lawm xwb, vim Huab Tais Ntuj pov hwm peb zoo dua; vim Huab Tais Ntuj yog tus tsim tas txhua txhia yam thiab yog ntiaj teb neeg leej txiv.

Thaum ua Ntuj tsaug thiab muaj ib lo lus nco txog niam txiv poj yawm tas, mas sawv daws mam noj mov. yog muaj cawv ces xub haus cawv ua ntej. Lub Koom Txoos tsis txwv kev haus cawv; yog zoo li ib nqe lom zem kom cov kwv tij neej tsa zoo siab thiab xwb. Yuav ua los tsis ua kuj tau, tsuav txhob haus kom qaum xwb.

Thaum ib tug yuav haus cawv mas nws ceeb toom rau sawv daws tias : ‘Kuv haus tseg nej os!’, ces nws mam li haus. Thaum haus tas nws yuav hais tias : ‘Tshaj tom ntej lawm mog!’.

Tus sau : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj