HMOOB NYAB LAJ KEV DHIA NPUAJ POB TW

Hmoob Nyab Laj muaj ib yam kev lom zem ua si nyob rau hauv lub xyoo tshiab, yam li dhia ntaus pob tw. Yog ib txoj kev lom zem sib fim ntawm cov tub ntxhais hluas. Nyab Laj teb muaj 53 haiv neeg tsawg, cov Hmoob Nyab Laj muaj tshaj ntawm 1 plhom tawm leej nyob raws tej toj roob hauv pes hauv ntau lub xeev. Feem coob yog nyob hauv lub xeev Ha Giang thiab Lao Cai. Lub xyoo tshiab, yog ib lub hnub nyug tseem ceeb ntawm Hmoob, uas nyias yuav rov xav txog nyias tus kheej ib xyoos tag los thiab rov pib dua lub neej tshiab rau xyoo tshiab. Nyob hauv lub xyoo tshiab, mas sawv daws tuaj sib sau lom zem ua ke, muaj kev dhia seev cev thiab hu nkauj hais kwv txhiaj. Tej tub ntxhais hluas, mas lawv sib fim sib tham raws li cov hluas.
Cov tub ntxhais hluas yuav hnav zam Hmoob tuaj nyob ua ke, dhia hom khaj lom zem, hu nkauj thiab hais kwv txhiaj. Muaj ib yam tshwj xeeb dua ntawd, yog kev xaiv txij nkawm. Tus tub yuav ua ib yam kom tus ntxhais paub nws nyiam tus ntxhais ntawd, tus tub yuav npuaj tus ntxhais pw tw. Yog tias tus ntxhais npuaj tus tub pob tw thiab, mas txhais tias nkawd 2 leeg sib nyiam, ces nkawd sib tham thiab sib hlub raws kev nkauj nraug. Muaj qee nkawm nkauj nraug, nkawd xub sib nyiam ua ntej lawm. Tab sis thaum txog lub xyoo tshiab, mas nkawd kuj sib npuaj pob tw kom luag tej paub tias nkawd sib hlub. Kev npuaj pob tw ntawm cov tub ntxhais hluas, mas qhia kom luag tej paub tias tus tub thiab tus ntxhais twg sib hlub lawm. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj