Nkauj Qub

  • HMOOB THIAB NCUAV

    Nov 15, 2019
    Yog hais txog lub caij ntuj no yuav xaus ib xyoos mas peb nco txog dab tsi? Qee leej nco txog toj roob hauv pes pos huab dawb, qee leej nco txog kev sau qoob loo los tsev, qee leej nco txog lub ntug cub, qee leej nco txog lub ncuav mov sov sov hauv qhov cub, qee leej nco txog lwm yam kuj muaj.